Beleid 2012-2015

Missie

Het positioneren en profileren van de diëtist als dé specialist op het gebied van voeding & gedrag in relatie tot gezondheid & ziekte.

 

Visie

De NVD brengt diëtisten samen in haar vereniging en is voor externe partijen de vertegenwoordiger van diëtisten in Nederland. De NVD behartigt de belangen van diëtisten en creëert de randvoorwaarden zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan gezond gedrag en een goede voedingstoestand van burgers. Daarvoor houdt de NVD zich onder meer bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg,  het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist, het uitdragen van de mogelijkheden van de diëtist en het behartigen van de sociaal economische belangen.  

 

Uitgangspunten

• De diëtist is dé expert op het gebied van voeding en diëtetiek en is toegankelijk voor alle burgers. Diëtisten werken daar waar voeding van belang is: in de gezondheidszorg (intra- en extramuraal), met gemeenten in de wijk, op scholen, op het werk, in onderzoek, op opleidingen en in de industrie.
• De rol van de diëtist varieert van behandelaar tot coach, van regisseur tot beleidsmaker, van voorlichter tot manager, van onderzoeker tot docent van productontwikkelaar tot ondernemer.
• De diëtist werkt snel,veilig en respectvol, maakt gebruik van alle beschikbare kennis (waar mogelijk volgens principes van evidence based practice), stemt de zorg af op de behoefte van de cliënt/patiënt en werkt nauw samen met collega’s en andere (zorg)professionals.
• De behandeling van de diëtist wordt dichtbij huis verleend en speelt in op de (veranderende zorg-)vraag van de cliënt/patiënt. De diëtist biedt ondersteuning bij zelfmanagement  en is gericht op de maatschappelijke participatie, arbeidsproductiviteit en zelfredzaamheid van burgers.

Strategische hoofddoelstellingen
• De NVD bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening ten behoeve van een adequate dienstverlening en een goede profilering van de diëtist.
• De NVD bevordert kennisontwikkeling en -uitwisseling voor en door leden via de verenigingsstructuur en door het aangaan van samenwerkingsverbanden.
• De NVD behartigt de belangen van de diëtist op sociaaleconomisch gebied. Daartoe werkt de NVD samen met relevante partners om te komen tot goede randvoorwaarden voor  de beroepsuitoefening van de diëtist.
• De NVD ondersteunt haar leden bij de uitoefening van het vak, beroepsgroep breed  waar dit kan, per doelgroep waar nodig.

 

Speerpunten

1. Ontwikkeling beroep diëtist
De NVD zet in op de ontwikkeling van een visie op het beroep diëtist waaraan (een begin van) uitvoering is gegeven.
2. Van ZZ naar GG
De NVD zet in op het faciliteren van verbreding van de inzet van de diëtist ten gevolge van een veranderende zorgvraag en toenemende behoefte aan preventie. Het zoeken naar passende financiering  van preventie maakt hier deel van uit.
3. Effectiviteit van behandelstrategieën
De NVD zet in op het initiëren en faciliteren van praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van behandelstrategieën bij een aantal veel voorkomende aandoeningen. De eerste prioriteit is dat de ICF beschikbaar komt en dat deze is ingebouwd in een DIS.
4. Belangenbehartiging
De NVD zet in op het versterken van de sociaal economische positie van de diëtist.
5. Serviceverlening
De NVD continueert de in de afgelopen jaren ingeslagen weg naar een nog betere serviceverlening en informatievoorziening naar de leden en naar samenwerkingspartners

 

Download

> Meerjarenbeleidsplan 2012-2015
> Jaarplan 2012
> Jaarplan 2013