Vergoeding van dieetadvisering

1. Via de aanspraak in de basisverzekering.
2. Via ketenzorg
3. In ziekenhuizen of verpleeghuizen
4. Via de AWBZ in het kader van de CSLM-zorg
5. Via aanvullende verzekeringen 

 

Ad 1. Via de aanspraak in de basisverzekering
Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die plegen te bieden, tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar.
 
Extramurale dieetadvisering kan geleverd worden door:
- Een vrijgevestigde praktijk
- Een thuiszorgorganisatie
- Een instelling wanneer de behandeling niet wordt gefinancierd uit de instellingsbekostiging (bijvoorbeeld polikliniek op verwijzing van huisarts)
 
In de volgende situaties:
- Wanneer u  thuis woont
- Wanneer u woont in een verzorgingshuis en een zzp 1 of 2 heeft.
- Wanneer u woont in een gezinsvervangende situatie.
 
De diëtist of de praktijk/instelling kan een contract afsluiten met de zorgverzekeraars voor het leveren van de zorg met de daarbij behorende tariefafspraken. De diëtist declareert de zorg dan rechtstreeks.
Wanneer de diëtist geen contract heeft met de zorgverzekeraar, kan zij/hij deze zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening en betaalt deze aan de diëtist/instelling. Vervolgens dient u de rekening in bij uw zorgverzekeraar.  Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de soort polis ontvangt u al dan niet een (gedeeltelijke) vergoeding.

 

NB. Wanneer de diëtist geen contract heeft is het tarief vrij. Het tarief moet voor de behandeling met u worden gecommuniceerd. Ook moet er een overzicht van de tarieven in de wachtkamer hangen.
 
Voor dieetadvisering via de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.
 
Ad 2. Via ketenzorg
Naast dieetadvisering geleverd en vergoed binnen de basisverzekering, kan dieetadvisering binnen de ketenzorg geleverd worden. Het gaat dan om dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus type 2, COPD en cardiovasculaire risico’s.
 
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een standpunt uitgebracht over de vergoeding van dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus type 2, Cardiovasculaire risico’s (CVR/VRM) en COPD binnen en buiten de keten. U treft dit standpunt aan op de website van het CVZ (www.cvz.nl, kies standpunten). Voor zorgverzekeraars is dit standpunt leidend voor uw recht op vergoeding.
 
Belangrijk hierbij te melden is dat de dieetbehandeling binnen een keten wettelijk niet gemaximeerd is. U dient zoveel dieetzorg te krijgen als nodig is.

Voor dieetadvisering binnen de keten is het eigen risico niet van toepassing.
 

Ad. 3 Dieetadvisering in ziekenhuizen of verpleeghuizen
In een ziekenhuis of verpleeghuis is dieetadvisering onderdeel van de behandeling.


Ad 4. Via de AWBZ in het kader van de CSLM-zorg
(CSLM-zorg is Continue Systematische Langdurige Multidisciplinaire zorg)
In bepaalde gevallen kan voor extramurale patiënten voor wie de zorg via de AWBZ is geregeld (verpleeghuis, gehandicaptenzorg, psychiatrie) een indicatie worden afgegeven voor CSLM-zorg. Paramedische zorg is alleen AWBZ-zorg als deze onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair behandelplan en onder verantwoordelijkheid van een AWBZ-behandelaar wordt uitgevoerd. Dieetadvisering kan deel uitmaken van dit plan. Voor meer informatie zie:
http://www.cvz.nl/zorgpakket/awbz-kompas/behandeling/paramedische+behandeling/paramedische+behandeling.html
De instelling van waaruit de patiënt multidisciplinair wordt behandeld dient voor deze zorg een aanvraag te doen bij het CIZ. De financiering vindt via de instelling plaats.

 

Ad 5. Via aanvullende verzekeringen
Indien u in een jaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering heeft ontvangen, kunt u voor dezelfde of een andere indicatie in datzelfde jaar ook nog dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen, mits u deze polis heeft afgesloten.
Voor een overzicht van zorgverzekeraars en hun aanvullende polissen klikt u op de link: Vergoeding dieetadvisering via aanvullende verzekeringen 2013 .

 

NB. Het is niet toegestaan om eerst de uren van een aanvullende verzekering te gebruiken om daarna via de basisverzekering te declareren.
 
Indien u dieetbehandeling heeft ontvangen via ketenzorg kunt u niet altijd een beroep doen op aanvullende verzekeringen. De zorgverzekeraar stelt zich op het standpunt dat binnen de keten zoveel zorg geleverd dient te worden als nodig is. De zorgverzekeraars voeren hierover geen eenduidig beleid.
 
Sommige zorgverzekeraars sluiten licht overgewicht met een BMI tussen 25 en 30 uit van behandeling via een aanvullende verzekering.