logo NVD

Beter samenwerken in de regio

 

In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg is afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen. Dit is enorm belangrijk voor samenwerking in de regio tussen diëtisten in de eerste, tweede- en derdelijn, maar ook in de driehoek met de huisartsen, fysio en overige paramedici. Om dit te bereiken is een plan van aanpak geschreven. De NVD-commissie eerstelijn heeft het plan van aanpak beoordeeld. 

 

Het plan ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ geeft de komende 2,5 jaar invulling aan hoe de regionale organisatiegraad van paramedische zorg gestimuleerd en verhoogd kan worden. Het programma wordt ingevuld aan de hand van drie programmalijnen die bestaan uit verschillende deelprojecten. 


De NVD-commissie eerstelijn heeft naar het plan van aanpak gekeken en een paar punten van aandacht genoemd:

  • Er bestaat binnen de paramedische beroepen concurrentie. Dat is iets waar rekening mee moet worden gehouden als je de zorg wil verbinden. Zorg voor onafhankelijke verantwoordelijke partijen, zoals een ROS.
  • Door COVID zijn er op diverse plekken in het land al multidisciplinaire samenwerkingen tot stand gekomen. Dit is op plaatselijk niveau en een aanzet zijn voor meer.
  • De keuze van wel of niet begeleiden wordt gemist, net als de huisarts: een belangrijke schakel en soms lastig mee te krijgen vanwege hoge werkdruk.
  • Voorbereidingen / overleggen met andere partijen kost heel veel indirecte tijd die niet te declareren is, terwijl er relatief weinig patiënten bij komen.
  • Communicatie vanuit de grotere organisaties (zorggroep en ziekenhuis met name) verloopt stroef tot zeer slecht: dat is lastig als je er in bepaalde mate afhankelijk van bent.

Deze, en andere punten van aandacht, zullen worden doorgegeven aan de Taakgroep. Met het (aangepaste) plan van aanpak wordt een subsidieaanvraag voorbereid, die zal worden ingediend bij het ministerie van VWS. Dan wordt er gekeken welke financiële middelen nodig zijn en volgt er een verdere uitwerking van het plan van aanpak (wie doet wat wanneer).

 

< Terug naar NVD Nieuws van 9 juni 2020