logo NVD

7. Herstelzorg ex-COVID-patiënten

update 31 juli:

 

Deelname wetenschappelijk onderzoek
Patiënten die gebruik willen maken van de tijdelijke aanspraak, zijn verplicht deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Informeer je patiënten over deelname aan dit onderzoek bij aanvang van de behandeling, daarvoor kun je deze informatiebrief 'herstelzorg na COVID-19' van het Zorginstituut Nederland gebruiken.

Er wordt geen extra informatie vastgelegd anders dan wat normaal in het EPD kan worden vastgelegd. Voor het retrospectieve deel van het onderzoek is dit voldoende. De patiënt geeft mondelinge toestemming voor deelname aan het onderzoek, dit moet worden vastgelegd in het EPD.

 

update 30 juli:

 

Vasthouden declaraties
Hoe houd je declaraties tijdelijk vast voor herstelzorg ex-Covid19-patiënten? Bekijk hiervoor het document ‘werkwijze vasthouden declaraties’. Daarin vind je de werkwijze voor Evry, Balans en Intramed. Let op: Dit geldt alleen voor declaraties vanaf 18 juli.
Kom je er niet uit? Bel dan met de helpdesk van je leverancier.

 

De nieuwe prestatiecodes zijn nog niet bekend en tot die tijd betekent dit helaas extra administratieve last. We zijn ons daar zeer van bewust en nemen dit ook mee in onze overleggen met betrokken partijen.

 

Video Zorginstituut over herstelzorg na corona
Wat houdt de tijdelijke ruimere vergoeding voor paramedische herstelzorg na COVID-19 in? Wat zijn de voorwaarden om hiervoor vergoeding uit het basispakket te krijgen? Bekijk de video van het Zorginstituut over herstelzorg na corona.

 

update 28 juli:

 

Houd declaraties herstelzorg vanaf 18 juli vast

Voor de nieuwe tijdelijke regeling ‘paramedische herstelzorg’ komen aparte declaratiecodes beschikbaar. Deze zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Houd je declaraties vanaf zaterdag 18 juli dus nog even vast. Declaraties tot en met vrijdag 17 juli kun je op de reguliere manier indienen.

 

Wij hebben, samen met de andere paramedische beroepsgroepen, nauw contact met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de declaratiecodes. We hopen je hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven.
We hebben ook contact opgenomen met een aantal EPD-leveranciers (Balans, Evry en Intramed). We benadrukken bij hen dat wanneer de codes bekend zijn, deze snel in de systemen moeten worden ingebouwd.

 

Gebruik tijdelijke diagnosecode

Tot er een diagnosecode voor COVID-19 is, kun je de code 0028 (andere infectieziekten) voorlopig gebruiken. Code 0028 wordt niet vaak gebruikt en is daarom makkelijk uit de systemen te filteren. Zo houd je zicht op welke patiënten je voor herstelzorg na COVID-19 in behandeling hebt/had.

Bij Evry is het mogelijk een 2e diagnosecode 0028 te maken met het woord COVID erin. Zo kun je zoeken op COVID en komt alles naar boven min de andere niet-COVID-patiënten met code 0028.


Tijdelijke regeling paramedische herstelzorg COVID-19

 

Minister Van Ark (Medische zorg) heeft besloten om eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, tot het basispakket toe te laten. Deze regeling is tijdelijk en is per 18 juli direct ingegaan. Onder paramedische herstelzorg wordt de monodisciplinaire en gecombineerde inzet van paramedici, zoals de fysio- of oefentherapeut, diëtist en ergotherapeut verstaan. De looptijd is een jaar. De paramedische herstelzorg bestaat uit: 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en/of 7 uur diëtetiek.

 

Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating zitten een aantal voorwaarden:

 

Voorwaarden voor het leveren van paramedische herstelzorg

 • Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist.
 • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden.
 • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting).
 • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Wanneer de zorg moet worden gecontinueerd, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist.
 • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie, dit maakt dus deel uit van de prestaties.
 • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling.
 • De paramedicus rapporteert volgens de beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg en legt deze vast in het EPD.

 

Duur tijdelijke aanspraak

De tijdelijke aanspraak geldt voor 12 maanden, vanaf 18 juli 2020. De tijdelijke aanspraak geldt per 18 juli voor nieuwe én lopende behandeltrajecten. Je moet wel in het bezit zijn van een verwijzing. De tijdelijke aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht: al eerder geleverde (en declareerde) zorg vóór 18 juli valt buiten de tijdelijke aanspraakregeling en moet op de gebruikelijk manier worden gedeclareerd.

 

Voorwaarden voor de patiënt

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg vanuit de basisverzekering, moet de patiënt toestemming geven dat de behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Op korte termijn zal er observationeel (retro- en prospectief) onderzoek starten. Het onderzoek moet kennis over de effecten en kosten van paramedische herstelzorg opleveren. Zowel monodisciplinaire als gecombineerde behandelingen van paramedici worden meegenomen in het onderzoek.

 

Patiënten die gebruik willen maken van de tijdelijke aanspraak, zijn verplicht deel te nemen aan dit onderzoek. Informeer je patiënten over deelname aan dit onderzoek bij aanvang van de behandeling en vraag instemming voor het gebruik van de behandelgegevens uit het EPD. 

Er wordt geen extra informatie vastgelegd anders dan wat normaal in het EPD kan worden vastgelegd. Voor het retrospectieve deel van het onderzoek is dit voldoende.

 

Mondelinge toestemming van de patiënt voor deelname aan dit deel van het onderzoek is voldoende. Als de patiënt geen toestemming geeft, kan er geen beroep worden gedaan op de vergoeding van de Covid-19 herstelzorg.


Veelgestelde vragen paramedische herstelzorg

 

Welke patiënten komen in aanmerking voor de Covid-19 herstelzorg?

Er zijn 4 patiëntgroepen die aanspraak kunnen maken op vergoede zorg:

 1. Patiënten die wegens ernstige COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen en daar IC-behandeling hebben ondergaan
 2. Patiënten die wegens ernstige COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar daar geen IC-behandeling hebben ondergaan.
 3. Patiënten die een indicatie hadden voor ziekenhuisopname vanwege COVID19 of verdenking daarop, maar in hun eigen woonomgeving zijn gebleven.
 4. Patiënten die in hun eigen woonomgeving ernstig ziek zijn geweest door COVID-19 of verdenking daarop, zonder dat daarbij een opname-indicatie aan de orde was.

Mag iemand zonder verwijzing behandeld worden?

Nee, de medisch specialist of huisarts moet verwijzen voor indicatie COVID-19. De arts vermeldt welke paramedische zorg in welke omvang nodig is voor de patiënt.  Voor patiënten die je al behandelt, moeten ook verwijzingen komen als de patiënt gebruik wil maken van de Covid-19 herstelzorg.

 

Mogen patiënten behandeld worden als ze niet meedoen aan het onderzoek?

Nee, meedoen aan het onderzoek is verplicht om aanspraak te mogen maken op de vergoede Covid-19 herstelzorg. Voor deze vergoeding uit de basisverzekering geldt ook het eigen risico.

 

Ben ik als diëtist verplicht om gegevens op te leveren over mijn patiënten?

Ja, je bent als behandelaar verplicht om gegevens voor onderzoek aan te leveren.

 

Waarom is onderzoek een verplicht onderdeel?

De minister heeft dit als voorwaarde gesteld. Het is namelijk nog niet bekend of paramedische zorg bij het herstel na ernstige COVID-19 effectief is voor de 4 verschillende patiëntengroepen. Het is daarom belangrijk om onderzoek naar de effecten van eerstelijns paramedische herstelzorg te doen. Patiënten kunnen alleen gebruikmaken van deze nieuwe tijdelijke aanspraak als zij bij aanvang van de zorg en op verschillende meetmomenten tijdens de behandelperiode, meewerken aan onderzoek. Zo kunnen de effecten van de paramedische herstelzorg worden gemonitord.

 

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

 1. Verzameling van behandelgegevens inclusief indicatoren op verschillende momenten (retrospectieve deel)
 2. Het prospectieve deel wordt verder uitgewerkt in aanvragen die door de onderzoeksgroep bij ZonMw moeten worden ingediend. Daaruit wordt 1 onderzoek geselecteerd.

Voor deelname aan het prospectieve deel van het onderzoek moet de patiënt opnieuw toestemming geven. Bij weigering daarvan is continueren van paramedische herstelzorg niet mogelijk.

 

Welke gegevens moet ik vastleggen in het patiëntendossier?

Voor nu is nog niet bekend welke onderzoeksorganisatie dit onderzoek gaat doen en welke gegevens er door diëtist en patiënt aangeleverd moeten gaan worden. Wij doen ons best om de administratieve last voor diëtisten te beperken. In de gesprekken die we over het onderzoek hebben, zullen we ons hier hard voor maken.

 • Verwijzing van de medisch specialist of huisarts
 • Toestemming van de patiënt om gegevens te gebruiken voor onderzoek; mondelinge toestemming is hiervoor voldoende.
 • Gegevens over anamnese, aard en ernst klachten bij start behandeling
  - Behandeldoelen en uitkomstmaten volgens de handreiking/standaard/richtlijn bij start van de behandeling, tussentijds (3 maanden) en bij het einde van het herstelzorgprogramma (6 maanden) zoals energie- en eiwit- intake en behoefte.
  - PG-SGA Short Form©; hiervoor hebben we gekozen om eenheid van registratie te hebben en om de effectiviteit van de diëtetiek inzichtelijk te maken bij de behandeling van Covi-19. De PG-SGA staat ook genoemd in Behandelplan van diëtist bij COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis op ntvd.media.

Toelichting gebruik PG-SGA Short Form©

De eerste vier vakken van de PG-SGA Short Form© Gewicht, Voedingsinname, Symptomen en Activiteiten (ook bekend als de PG-SGA Short Form©) vult de patiënt zelfstandig in.

 • Laat de patiënt de PG-SGA Short Form© invullen bij start van de behandeling, tussentijds (3 maanden) en bij het einde van het herstelzorgprogramma (6 maanden).
 • In Vak 1 (Gewicht) en Vak 3 (Symptomen) zijn scores cumulatief, in tegenstelling tot de scores in Vak 2 (Voedingsinname) en Vak 4 (Activiteit en functioneren).
 • In Vak 2 en Vak 4 dient de hoogste puntenscore te worden gebruikt. Voor de cumulatieve score van vak 1 maak je gebruik van werkblad 1 ‘gewichtsverlies’ op de 2e De rest van pagina 2 hoeft voor de PG-SGA Short Form© niet ingevuld te worden.
 • Scan deze ingevulde lijsten in voor je patiëntendossier.

 

Let op: Bij het prospectief onderzoek wat wordt opgezet, wordt vastgesteld welke gegevens daadwerkelijk vastgelegd moeten worden. Zorg er tot die tijd voor dat je dossiers op orde zijn en leg gegevens zoveel mogelijk vast.

 

De behandeling is nog niet klaar na 6 maanden. Is verlenging mogelijk?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de behandeltermijn te verlengen met maximaal 6 maanden. De medisch specialist – niet de huisarts - bepaalt of dit nodig is en verwijst naar de betreffende zorgverlener(s)

 

Hoe moet ik de herstelzorg declareren?

Voor de nieuwe tijdelijke regeling ‘paramedische herstelzorg’ komen aparte declaratiecodes beschikbaar. Deze zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Houd je declaraties vanaf zaterdag 18 juli dus nog even vast.Declaraties tot en met vrijdag 17 juli kun je op de reguliere manier indienen.

 

Wij hebben, samen met de andere paramedische beroepsgroepen, nauw contact met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de declaratiecodes. We hopen je hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven.
We hebben ook contact opgenomen met een aantal EPD-leveranciers (Balans, Evry en Intramed). We benadrukken bij hen dat wanneer de codes bekend zijn, deze snel in de systemen moeten worden ingebouwd.

 

Gebruik tijdelijke diagnosecode

Tot er een diagnosecode voor COVID-19 is, kun je de code 0028 (andere infectieziekten) voorlopig gebruiken. Code 0028 wordt niet vaak gebruikt en is daarom makkelijk uit de systemen te filteren. Zo houd je zicht op welke patiënten je voor herstelzorg na COVID-19 in behandeling hebt/had.

 

Wat doe ik met COVID-19-patiënten die ik al voor 18 juli behandelde?

Met ingang van deze regeling vervallen voor de patiënt met Covid-19 de andere aanspraken op diëtetiek.  Een patiënt die hiervoor al in behandeling is gaat over naar deze nieuwe regeling en heeft dan recht op maximaal 7 uur diëtetiek. De patiënt moet wel toestemming geven dat de behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.