logo NVD

3. Financiële gevolgen

Hier vind je alle vragen en antwoorden over financiële gevolgen. 

Update 10 november 2020

Gisteren ontvingen wij een reactie van minister van Ark van Medische Zorg en Sport op de brief die wij op 22 oktober samen met de paramedische beroepsgroepen stuurden. In de brief gaven wij aan dat we het niet terecht vinden dat de regels voor 'inhaalzorg' zoals die gelden in de continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars ook van toepassing zijn op paramedische herstelzorg voor mensen die ernstige Covid-19 hebben doorgemaakt.

Volgens de minister is de continuïteitsbijdrageregeling zo opgesteld dat er nooit meer inhaalzorg verrekend kan worden dan dat de zorgaanbieder aan continuïteitsbijdrage heeft ontvangen. Op die manier willen zorgverzekeraars voorkomen dat er door de regeling financiële problemen ontstaan bij zorgaanbieders. Ze is het niet eens met onze stelling dat de herstelzorg voor ex-Covid-19-patienten nieuwe zorg is en daarom niet onder de regels voor inhaalzorg zou moeten vallen.

De minister snapt dat sommige individuele praktijken - o.a. door de zorg aan deze nieuwe patiëntengroep - meer zorg bieden dan gebruikelijk en daardoor onder de afspraken over 'inhaalzorg' terecht kunnen komen. Hoewel dit dus niet tot financiële problemen zou moeten leiden, kan een praktijk ervoor kiezen patiënten door te sturen naar andere praktijken. Indien een praktijk desondanks in financiële problemen komt, adviseert ze de zorgaanbieders dit onder de aandacht van de betreffende zorgverzekeraar te brengen. Dit kan de aanbieder ook samen doen met de verwijzend (huis)arts. Het is immers de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars dat verzekerden tijdige en juiste zorg kunnen ontvangen. Dit valt onder de wettelijke zorgplicht.

 

Update 23 oktober 2020

In het kader van de continuïteitsbijdrage is afgesproken dat, als praktijken na de periode waarin zij gesloten zijn geweest een hogere omzet realiseren dan de norm die voor de continuïteitsbijdrage is gehanteerd, deze meeromzet wordt gezien als “inhaalzorg”. Praktijken krijgen daarvoor een lagere vergoeding. Dit geldt in de opvatting van de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ook voor de omzet die voor COVID-herstelzorg wordt gemaakt.

Wij vinden dit niet terecht en hebben gisteren, samen met de andere paramedische beroepsgroepen uit PPN, het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), een brief met onze argumenten gestuurd naar minister van Ark van Medische Zorg en Sport.

Wij hebben de minister gevraagd met een oplossing te komen zodat we zowel de continuïteit als de kwaliteit van de zorg kunnen blijven garanderen.

 

Update 20 oktober 2020

Vorige week hadden we een overleg over de meerkostenbijdrage met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de andere paramedische beroepsgroepen. We hebben de belangrijkste uitkomsten voor je op een rij gezet.

Meerkostenbijdrage

 • Er is gekozen voor 2020 als grondslag om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de actuele situatie van praktijken.
 • Dit houdt in dat de regeling en de hoogte van de bijdrage pas in 2021 definitief kan worden vastgesteld.
 • Het is daarin belangrijk dat praktijken snel in 2021 hun declaraties over 2020 indienen.
 • ZN probeert snel met meer informatie te komen over het moment waarop de declaraties moeten worden ingediend.
 • Daarbij probeert ZN ook inzicht geven in het termijn waarop wordt uitbetaald.
 • Inzet is om voor de eindafrekening van de CB (medio 2021) de MB te hebben uitgekeerd.
 • Er zal per zorgverzekeraar worden uitbetaald.
 • Percentage van de jaaromzet is tot stand gekomen om verantwoording met bonnen of facturen te voorkomen.
 • De grondslag (verzekerde zorg vanuit de BV en AV) is in principe niet anders voor diëtisten die wel of geen contract hebben met de verzekeraar.
 • De inhaalcorrectie die praktijken betalen als ze de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd heeft geen invloed op de grondslag en de hoogte van de meerkostenregeling.
 • Deze regeling staat los van de opslag van de tandartsen (door de NZa bepaald)

Continuïteitsbijdrage

 • Praktijken die lokaal in financiële problemen kunnen zich richten tot de preferente zorgverzekeraar. Dit is het basisuitgangspunt dat zorgverzekeraars zorgplicht hebben en je als zorgaanbieder bij financiële problemen contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar. Dat is dus niet specifiek voor de coronacrisis.
 • Er is gevraagd of er een nieuwe ronde komt van de continuïteitsbijdrage vanwege de tweede golf en de nieuwe maatregelen. Hier wordt op dit moment nog niet over gesproken.

 

 

Update 2 oktober 

Zorgverzekeraars willen een grote groep zorgaanbieders (veelal met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro) tegemoet komen in de extra kosten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit is nu vertaald in de meerkostenregeling. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen. In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Zorgaanbieders ontvangen dan ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage.
De NVD gaat deze regeling nog verder bestuderen. 

 

 

Update 26 juni

 

Inhaalzorg

Op zowel 6 als 25 mei stuurden wij brieven aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met onze zorgen en vragen over de inhaalzorg, samen met PPN en KNGF. Mede naar aanleiding daarvan is nog eens goed gekeken naar de regeling en besloten dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Het uitgangspunt was daarbij het belang van de zorgaanbieder.

Besloten is om de omzetderving en de inhaalzorg op uniforme wijze niet per maand, maar voor de periode als geheel te bepalen.


Dat betekent concreet:

  • Omzetderving wordt over de gehele periode (4 maanden) gerelateerd aan viermaal de normomzet;
  • Inhaalzorg wordt over de gehele periode (6 maanden) gerelateerd aan zesmaal de normomzet;

Dit heeft betrekking op de (eind)afrekening. Er wijzigt met betrekking tot de voorlopige continuïteitsbijdrage (die nu wordt betaald) niets. Uit berekeningen blijkt bovendien dat de nieuwe bepaling voor de periode als geheel, ten opzichte van de bepaling per maand, voor alle zorgaanbieders neutraal of positief uitpakt.

De continuïteitsbijdrage kan nog worden aangevraagd t/m 14 juli. Voor meer informatie kun je kijken op de website van ZN bij het nieuwsoverzicht en de uitgebreide Q&A.

Ondertussen gaan we ook in gesprek met de koepel van zorggroepen. We krijgen veel klachten binnen over de vergoeding van de ketenzorg.

 

Update 20 mei

 

Vandaag start voor diëtisten de aanvraag van de continuïteitsbijdrage van de ZN-regeling. Het is belangrijk om je bij de afweging of je de bijdrage gaat aanvragen, te laten adviseren door een financieel deskundige. Iedere situatie is namelijk anders en zeker bij diëtisten wiens inkomsten bestaan uit een combinatie van ketenzorg, verzekerde zorg (al dan niet gecontracteerd), onverzekerde zorg en overige inkomsten. De keuzes die je maakt hebben aanzienlijke financiële gevolgen.

 

We zetten de meest voorkomende vragen nog eens op een rijtje, voor zover die niet voorkomen op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

 

Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?
De continuïteitsbijdrage is 86% van het omzetverlies (normomzet-gerealiseerde omzet). De continuïteitsbijdrage samen met de gerealiseerde omzet bepaalt je omzet voor de maanden waarop de regeling van toepassing is. Vooralsnog is dit van 1 maart t/m 30 juni. We weten op dit moment niet of de regeling verlengd gaat worden en wanneer de aanmelding sluit. Op de website van ZN vind je een rekenvoorbeeld: website van ZN.

 

Wat is de normomzet?

Die wordt  berekend door de jaaromzet van 2019 (is verzekerde zorg) te delen door 12. De normomzet is gebaseerd op de omzet vanuit verzekerde zorg uit de basis- en aanvullende verzekering. De jaaromzet wordt geïndexeerd op basis van de zorgkosteninflatie van 2019 - 2020. Omdat de normomzet gebaseerd is op de jaaromzet van 2019 wordt deze daarnaast door Vektis per verzekeraar gecorrigeerd voor de verzekerdenmutatie van 2019 - 2020.

 

Hoe zit het met inhaalzorg?
De hoogte van de normomzet is bepalend voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage, maar ook de omzet waarop de inhaalcorrectie van toepassing is. De korting loopt tot januari 2021 óf totdat de totale inhaalkorting gelijk is aan de totale continuïteitsbijdrage die je van de betreffende verzekeraar hebt gekregen. Zowel de continuïteitsbijdrage als de inhaalzorg worden afzonderlijk berekend. De inhaalkorting wordt maandelijks afgerekend. Omzet onder de normomzet bij de ene verzekeraar wordt in die maanden niet verrekend met omzet boven de normomzet bij een andere verzekeraar. Er kan een probleem ontstaan als je als praktijk in de tweede helft van 2020 een groei hebt doorgemaakt, in de bijdrage wordt er namelijk geen onderscheid gemaakt tussen omzet door groei en omzet door inhaalzorg.

 

Wordt er een verschil gemaakt tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg?

Ongecontracteerde zorg komt in aanmerking voor vergoeding, maar de voorwaarden zijn anders en ook veel ingewikkelder. Hierover moet meer duidelijkheid komen. Het is de vraag of dit verschil gemaakt kan worden.

 

Ketenzorg

Een bijdrage voor inkomsten die zijn weggevallen binnen de ketenzorg wordt door de zorggroep verstrekt. Het uitgangspunt daarbij is het percentage van 85%. Er zal niet gekeken worden naar wel of niet inhaalzorg. Een aantal ketenzorgpartijen hebben al pro actief contact gezocht met diëtisten. Als ze dat nog niet hebben gedaan, dan moet je je melden. Deze regeling wordt separaat van de ZN-regeling of de rijksregeling uitgevoerd. Loop je tegen problemen aan, meld deze dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De NVD is in overleg met de koepel van zorggroepen, Ineen, om gezamenlijk vorm te geven aan de uitvoering van de uitkeringen.

 

Ik heb meerkosten gemaakt als gevolg van Corona

Voor meerkosten wordt een aparte regeling gemaakt. ZN is daar nu nog mee bezig.

 

Maatwerk

Als je gaat voor de ZN-regeling dan kan het zijn dat je tegen belemmeringen aanloopt, bijvoorbeeld als je een praktijk hebt overgenomen, of een fusie of een verandering van AGB-code. Dat valt onder maatwerk en dat moet je melden bij je aanvraag.

 

ZN-regeling of rijksregeling?

VWS heeft uitgesproken dat het juridisch gezien mogelijk is om te kiezen. Sowieso kun je voor onverzekerde zorg of overige niet-zorginkomsten een bijdrage via de rijksregeling aanvragen.

Er zijn al veel praktijken die de ZN-regeling niet hebben afgewacht en NOW hebben aangevraagd. Velen daarvan overwegen alsnog voor de ZN-regeling te gaan (waarbij de bijdrage uit die regeling dan opgeteld moet worden als omzet).

Hieronder tref je een aantal situaties aan (bron KNGF)

 • Hebt je substantieel omzetverlies over maart-juni, gaat het om verzekerde zorg (BV/AV) via contracten met zorgverzekeraars en ben je niet sterk gegroeid t.o.v. 2019 / zal dat in de tweede helft van 2020 niet het geval zijn? Dan is de continuïteitsbijdrage waarschijnlijk een goede regeling.
 • Heb je veel personeel in loondienst en daarnaast veel omzet uit niet-verzekerde zorg? Dan is het verstandig om ook goed naar de NOW-regeling te kijken. Voor het omzetverlies dat resteert na de continuïteitsbijdrage kun je NOW aanvragen (mits je hiervoor in aanmerking komt). Let wel op: de NOW vergoedt alleen loonkosten. Verder kun je de aanspraak op de NOW verliezen als de omzetderving na ontvangst van de continuïteitsbijdrage over de gekozen referentieperiode van de NOW minder dan 20% is. Voor deze situatie is een zorgvuldige afweging zondermeer vereist.
 • Verwacht je een veel grotere omzet in 2020 dan in 2019, bijvoorbeeld omdat je gestart bent of omdat je (veel) extra personeel in dienst hebt genomen? Dan is ook een zorgvuldige afweging vereist. Kijk dan goed in hoeverre de continuïteitsbijdrage nodig is voor het voortbestaan van je praktijk. Als met deze groei geen rekening wordt gehouden, betaal je mogelijk een groot deel van de ontvangen continuïteitsbijdrage terug via de inhaalzorgcorrectie, terwijl je als gevolg van de ontvangen continuïteitsbijdrage mogelijk ook een eventueel beroep op de NOW verliest.

 

We verwijzen verder ook naar de website van Eldermans en Geerts advocaten die de NVD adviseren. 

 

Update 19 mei

 

De ZN-regeling is sinds vrijdag opengesteld voor de eerste groep zorgaanbieders. Bij de andere paramedici leidt dit tot veel vragen, waar ZN of de FAQ’s van ZN geen antwoord op geven. Lees de goede eerste analyse van Eldermans Geerts hierover. Ook de VvAA is bezig een advies te formuleren.

De vragen die we bij de NVD al vanaf het begin hadden - over de rijksregeling versus ZN(continuïteitsbijdrage)-regeling, over de meerkosten en over de ketenzorg - zijn nog steeds niet beantwoord.

 

Hoe zit het nu met Ketenzorg?
De afgelopen dagen heeft de NVD aan Ineen, de koepel van zorggroepen en ZN het verzoek gedaan om een tripartiete overeenkomst te sluiten. Sinds vrijdag is duidelijk dat de zorggroepen de uitbetaling van de ketenzorg zullen doen aan diëtisten. De voorwaarden hiervoor worden nu besproken in overleg met de NVD. Het is belangrijk dat kosten die gepaard gaan met de uitbetaling niet verhaald kunnen worden op de zorgaanbieder; de diëtist. Ook moet de ZN-regeling, met het percentage van 85%, het uitgangspunt zijn. Een punt van zorg en aandacht is het tijdstip waarop uitbetaald kan gaan worden. Zorggroepen weten pas sinds dit weekend dat zij de uitbetalingen moeten gaan doen en er moet administratief en juridisch nog veel geregeld worden. Praktijken in nood zouden om een bevoorschotting moeten kunnen vragen.

 

Kies ik voor een rijksregeling of voor de ZN-regeling?
Hierover blijft ZN onduidelijk. Het is de bedoeling dat de ZN-regeling leidend is, tegelijkertijd heeft VWS bevestigd dat ook voor zorgondernemers de rijksregelingen aangevraagd kunnen worden.

 

Wat is er geregeld voor de GLI?
We hebben ook aandacht gevraagd voor de GLI. Hiervoor geldt dat de continuïteitsbijdrage (CB) direct aangevraagd kan worden onder de ZN-regeling als je daar als GLI-aanbieder nu al declareert. Als je onderaannemer bent van een zorggroep moet daar aangevraagd worden. Ook komt het voor dat paramedische ondernemingen andere paramedici als ZZP-er inhuren om een GLI uit te voeren. In dat geval moet de hoofdaannemer de CB aanvragen en doorbetalen aan de onderaannemer. De hoofdaannemer is echter niet verplicht om de CB aan te vragen. Het is niet duidelijk wat er in een dergelijke situatie gebeurt. Ook is de berekening van de bijdrage anders omdat er (bijna) geen GLI-aanbieders zijn die in maart 2019 inkomsten hadden waarmee vergeleken kan worden. Waarom voor GLI een percentage van 86% geldt en voor diëtetiek 85% wordt door ZN niet toegelicht.

 

Wat is een UBO-certificaat?
UBO staat voor Ultimate Benificial Owner en is de uiteindelijke verantwoordelijke persoon van een organisatie. Mogelijk heeft Vektis je al een mail gestuurd over het UBO-register. Kijk dan eventueel op de website van Vektis voor meer informatie hierover.

 

Wat doe ik met meerkosten?
Hier komt een aparte regeling voor naast de CB-regeling, maar die is nog niet uitgewerkt. Het is niet duidelijk of hier de administratieve kosten kunnen worden gerekend die je als diëtist kwijt bent, omdat je bij veel verschillende loketten moet aanvragen. Of kosten voor extra schoonmaak, huur van een buitenlocatie vanwege de 1,5-meter-zorg, plastic schermen, ICT etc. En wat doe je met meerkosten gerelateerd aan de ketenzorg?

 

 

 

Update 12 mei:

ZN-regeling nog steeds onduidelijk

Vandaag ontvingen we meer informatie over de ZN-regeling continuïteitsbijdrage die vanaf 15 mei open wordt gesteld. In de uitleg wordt nog steeds niet duidelijk hoe er met ketenzorg omgegaan wordt. Ook is er wat ons betreft nog geen duidelijke uitleg over wat inhaalzorg precies inhoudt en hoe er met extra (personeels)kosten omgegaan wordt.


Er zijn nog geen antwoorden gekomen op de vragen en voorstellen die we op 6 mei aan ZN hebben gesteld. Uit het bericht blijkt bovendien dat diëtisten pas vanaf 20 mei kunnen aanvragen, terwijl er ook geen vooruitbetalingsmogelijkheid was. We horen dat ondertussen veel diëtistenpraktijken alvast de rijksregelingen hebben aangevraagd of aan het aanvragen zijn.

 

Wat betreft de ketenzorg vinden wij het gebrek aan informatie bijzonder zorgelijk. We beraden ons op een volgende stap. Uit de informatie wordt verder duidelijk dat het nodig is om aangesloten te zijn bij VECOZO. Diëtisten die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, moeten dat zo snel mogelijk aanvragen om geen vertraging op te lopen.

 

Hieronder tref je de nieuwe informatie aan vanuit ZN:


Update 6 mei:

FAQ Continuïteitsbijdrage

Bijgaand treffen jullie een eerste FAQ aan van de meest gestelde vragen over de ZN-regeling zoals die vrijdag 1 mei bekend werd gemaakt. Er volgt nog een uitwerking en uitleg vanuit ZN.
Een aantal zaken zijn duidelijk, maar veel ook nog niet, zoals:

 • Valt ketenzorg onder de regeling?
 • Hoe wordt rekening gehouden met niet door de verzekeraars vergoede omzet?
 • Wordt rekening gehouden met indexatie?
 • Hoe en tot welke hoogte wordt inhaalzorg verrekend?
 • Is sprake van een afrekening per verzekeraar en hoe werkt dat?
 • Hoe zit het met de samenloop met de rijksregelingen?
 • Wanneer is het verstandig gebruik te maken van welke regeling?

Op al deze vragen proberen wij zo spoedig mogelijk antwoord te geven. Hou daar rekening mee als je de FAQ doorleest.


Brief aan ZN na bekendmaken regeling

De afgelopen dagen hebben wij de ZN-regeling en de NZA beleidsregel die teruggang in omzet als gevolg van COVID moet opvangen bestudeerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat de vragen en zorgen die we al eerder hadden gecommuniceerd richting ZN niet zijn weggenomen.

We hebben daarom besloten om dit, vooruitlopend op de uitwerking van de regeling, kenbaar te maken via een brief aan ZN.

 

Update 2 mei:

Meer informatie over de ZN-Continuiteitsregeling

Vanmiddag ontvingen we de grondslagen voor de ZN-Continuïteitsregeling die ervoor moet zorgen dat diëtistenpraktijken een compensatie ontvangen voor omzetverlies als gevolg van Covid.

Het bericht van ZN kun je hier inzienHieruit blijkt dat de continuïteitsbijdrage is vastgesteld op 85% .

De berekening voor diëtistenpraktijken is:

Normomzet – Gerealiseerde omzet x 85% continuiteitsbijdrage.
Het uitgangspunt is dat de continuïteitsbijdrage gaat over (ongecontracteerde) basisverzekeringszorg en aanvullende verzekeringszorg.  

ZN gaat ervan uit dat de komende tijd uitgestelde zorg zal worden verleend. In de berekening van de compensatie wordt een verschil gemaakt tussen reguliere zorg en inhaalzorg. De inhaalzorg wordt voor 45% uitgekeerd, omdat hierover deels al de continuïteitsbijdrage is/wordt uitgekeerd. Hoe dat uitpakt en wat inhaalzorg inhoudt wordt niet duidelijk uit het bericht. De bijdrage kan vanaf 15 mei worden aangevraagd en zal over maart en april in de tweede helft van mei worden uitgekeerd.

Meer informatie over het aanvraagproces en aanvullende informatie door ZN ontbreekt helaas. Zo blijven we nog steeds met vragen zitten, zoals hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met ketenzorg.

Zodra we weer iets meer weten zullen we vragen van leden verzamelen volgens het proces zoals we gisteren al hadden voorgesteld. Zo bouwen we zorgvuldigheid in. Daarna gaan we met KNGF, SKF en de andere paramedische beroepsorganisaties onder PPN het gesprek met ZN aan.

ZN heeft  aangegeven dat zij geen vragen beantwoorden van individuele praktijkhouders.  

Met vriendelijke groet,

TEAM NVD

 

Update 1 mei:

ZN-regeling vanaf 15 mei aan te vragen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de regeling voor diëtisten en andere paramedici afgerond. Daar zijn we heel blij mee, want we weten hoe lang jullie hier naar hebben uitgekeken. Zie het bericht van ZN. Vanaf 15 mei kan worden aangevraagd en dan gefaseerd per branche. De uitwerking en om welke percentagevergoeding het gaat wordt pas in de loop van het weekend duidelijk.   

 

Update 23 april:

Webinar ZN-maatregelen

Op 6 mei is de VVAA een webinar over de ondersteuningsmaatregelen van ZN. We hopen dat er dan inderdaad meer duidelijkheid is.

 

Tarief telefonische/individuele zitting gelijk
Deze week is er binnen ZN-verband met alle zorgverzekeraars gesproken over de telefonische zitting en is gezamenlijk besloten om tijdens de coronacrisis voor een telefonische zitting diëtetiek (prestatiecode 6005 en 6310) hetzelfde tarief te hanteren als voor een individuele zitting diëtetiek (prestatiecode 6000 met een tarief van € 15,20). Deze maatregel is van toepassing in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Diëtisten ontvangen hier bericht over van de zorgverzekeraars en worden tijdig geïnformeerd als deze periode verlengd wordt.

 

Update 22 april:

Vorige week is de NVD uitgenodigd om te reageren op de NZa-beleidsregel die de ZN-regeling verder moet regelen en begeleiden. De uitwerking die de NZa ons stuurde als reactie op onze vragen stelde ons verre van gerust. Daarom hebben we op 20 april opnieuw een brief aan de NZa gestuurd. De vragen zijn een samenvatting van wat we van jullie hebben ontvangen en een aantal eerstelijns praktijken hebben meegelezen.

 

Update 17 april:

De afgelopen week heeft er weer veel overleg plaatsgevonden met ZN en VWS. Helaas is er niets anders te concluderen dan dat er nog geen concrete stappen zijn gezet die meer duidelijkheid geven of in regelingen die worden opengesteld. Het antwoord van ZN is steeds; we zijn ermee bezig, we zijn het aan het inregelen.
We hebben in NVD Nu een aantal veel gestelde vragen over de regelingen voor jullie op een rij gezet.

 

Revalidatie na COVID

Als NVD werken we aan een experience based protocol. Het is belangrijk dat er 1 protocol komt. Op basis hiervan kan ook aanspraak worden aangevraagd die meer is dan de basiszorg of wat beschikbaar is uit de ketenzorg.

 

Update 10 april:


Declaraties afgewezen
We krijgen van meerdere diëtisten de melding dat zorgverzekeraars declaraties van een telefonische intake, ondanks de nieuwe afspraken, toch afkeuren. We gaan dit bij de betreffende zorgverzekeraars uitzoeken. Heb jij ook een declaratie die is afgewezen? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef hierbij duidelijk aan:
- om welke zorgverzekeraar het gaat
- welke declaratie wordt afgekeurd
- welke reden hiervoor wordt gegeven

 

Update 9 april:

 

Specifieke vragen over ZN-regeling

De vragen die we krijgen over de ZN-regeling worden steeds specifieker en zijn vaak gericht op de eigen individuele situatie. Het is moeilijk om deze in algemene zin te beantwoorden en we hebben er nu ook nog geen antwoorden op. We gaan in gesprek met ZN om dit zo goed mogelijk te begeleiden. We vinden dat individuele vragen en specifieke situaties ook gehoord moeten worden. We hopen hier snel meer over te weten en komen er dan uiteraard zo snel mogelijk op terug.

 

We snappen dat het dus voor jullie nu nog steeds een onduidelijke en onzekere situatie is en dat betreuren we erg. We blijven ons hard maken voor goede regelingen, blijf ons ondertussen mailen met je vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Update 8 april:

Verwarring: Rijksregeling of ZN regeling?

Zondag kondigde Zorgverzekeraars Nederland de regeling continuering – en vooruitbetaling aan. Er is nog veel onduidelijkheid over de regelingen en onze leden stelden massaal – hele relevante- vragen. In het Corona-dossier op www.nvdietist.nl zie je ze staan en we verwachten dat er ook nieuwe vragen bij komen.


Sinds vandaag staan de rijksregelingen (TOGS,TOZO,NOW) ook open voor diëtisten. Dat was ook ons verzoek. Maar dat levert ook onduidelijkheid op. Want waar moet je je nu toe wenden, wat is de regeling die bij jou past? Niet alle diëtisten zijn zorgaanbieders en niet iedereen heeft een heel boekjaar waarover gerekend kan worden. Uitgangspunt bij welke regeling dan ook, is dat het gaat om continuering van jouw bedrijf en bij diëtisten die paramedische zorg verlenen; dus van de zorg in jouw regio.

Voor zover wij nu begrijpen is de insteek dat de ZN-regeling leidend is voor zorgverleners en dat de steun van de zorgverzekeraar tenminste aan alle voorwaarden van de TOGS voldoet. We gaan er op dit moment vanuit dat je je aanvraag bij de rijksregelingen pas kunt doen als duidelijk is welk deel van je omzetverlies door de zorgverzekeraar wordt gecompenseerd. We wachten nog op een bevestiging van ZN en VWS. Dit kost tijd en dat komt omdat er voor gekozen is om eerst in grote lijnen de regeling op te zetten en pas daarna de uitwerking te doen. Als dat anders was geweest hadden we namelijk veel te lang moeten wachten. Wat de onrust alleen maar vergroot.

Het team van de NVD is dagelijks in gesprek met VWS en ZN en alles wat we aan duidelijkheid krijgen zullen we meteen communiceren.

 

Update 6 april:

Jullie hebben massaal vragen gesteld over de regeling en dat snappen we heel goed. Want de regeling vraagt om veel verduidelijking. We hebben ook veel opluchting gehoord omdat er nu voor zorgondernemingen een goede regeling is vastgesteld.

Een samenvatting van wat we hebben opgehaald vandaag bij jullie:
- Komt er een rekenvoorbeeld van de ZN-regeling?
- Wat als je contracten hebt met verschillende zorgverzekeraars en je haalt het drempelbedrag niet?
- Gaat deze regeling ook over ketenzorg?
- Wordt alleen gekeken naar ingediende declaratie en niet naar eerder inkomen uit particuliere declaraties?
- Twee praktijken zijn als 1 praktijk verder gegaan met personeel, hoe vindt de berekening dan plaats?
- Kun je zowel gebruik maken van de overheidsregeling als de ZN regeling?
- Wat als je eerstelijns zorg biedt binnen een WLZ instelling?

We hebben vandaag weer uitgebreid overleg gehad met ZN en VWS. Bovenstaande vragen zijn, of moeten worden ingebracht. Als eerste wordt het punt van de ketenzorg opgepakt. Er komt nog een verduidelijking en uitwerking van alle onderdelen. We gaan er vanuit dat als de ZN regeling niet, of gedeeltelijk niet van toepassing is, de overheidsregeling wordt toegepast. We wachten op een bevestiging van VWS en melden ons weer zodra die er is.

We willen je vragen om je te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je vraag er niet bij staat.

Wordt vervolgd en vast dank voor je geduld als we niet meteen antwoorden. We doen ons best.

__________________________________________________________________________________

 

Op 2 april hebben wij een NVD Nu verstuurd met FAQ's over regelingen voor diëtistenpraktijken
Je vindt er de antwoorden op de vragen die wij ontvingen na onze oproep in de NVD NU van de dag ervoor. 


Informatie rondom Corona verandert snel. We doen ons best om zoveel mogelijk informatie door te geven en te duiden. Het is echter mogelijk dat informatie snel verouderd of achterhaald blijkt. 
Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.


Declareren telefonische zitting
(prestatiecode 6005)

NZa heeft de belemmeringen voor zorgverlening op afstand, waaronder via de telefoon, tijdelijk weggenomen. Dat betekent dat de telefonische zitting ook gedeclareerd kan worden als er geen sprake is van een bestaande behandelrelatie. Een behandeltraject start normaal gesproken met de prestaties voor screening, intake en onderzoek. Het gaat hier alleen om telefonisch contact. 


Declareren individuele zitting diëtetiek (prestatiecode 6000)
Er zal ten tijde van het Coronavirus zo veel mogelijk face-to face contact vermeden moeten worden. De individuele zitting kun je gebruiken voor videobellen, zoom, skype etc. 

 

Terugval in patiënten

Eerder meldden we dat een diëtist cijfers gaat verzamelen over het aantal consulten dat zij gewoonlijk doet en de terugval nu. Een ander lid gaf ons de volgende tip: ''Ik heb een nieuw consult type aangemaakt “CORONA afzegging” met een afwijkende kleur, zo zie ik in 1 oogopslag in mijn agenda wat er door Corona is uitgevallen''. Wellicht kunnen deze gegevens later nog gebruikt worden.

De NVD is in overleg met VWS en zorgverzekeraars over de consequenties als deze maatregelen van langere duur zijn.

Continuïteit van praktijken

Mooi nieuws naar aanleiding van ons gesprek met VWS;

 • vanuit de zorgverzekeraars kunnen continuïteitsbijdragen ter beschikking worden gesteld aan praktijken. De brief van ZN die 25 maart aan zorgverleners is gestuurd, blijkt ook van toepassing op de paramedische zorg, zo begrepen wij vandaag uit het gesprek. De uitwerking hiervan door ZN volgt zo snel mogelijk. Het gaat op dit moment over gecontracteerde zorg. Aan diëtisten zonder contract, of deels zonder contract, wordt geadviseerd om gebruik te maken van de rijksmiddelen die worden ingezet voor ondernemingen en eventueel aanvullend een regeling treffen via de individuele zorgverzekeraars.
 • Zorgverzekeraars hebben daarnaast de intentie uitgesproken om ingediende declaraties veel sneller uit te betalen. Nadere uitwerking hiervan (hoeveel eerder) volgt nog. Dat zal gebeuren via een zg. ‘comfortbrief’. We blijven in gesprek met ze om dat goed uit te werken en laten jullie weten zodra er officiële stukken komen.

We hebben VWS en ZN bedankt voor dat er zo goed en snel wordt meegedacht. Dat is zo fijn. Zij zien continuering van praktijken en van noodzakelijke zorg als hoge prioriteit. Zorgondernemingen zijn niet zomaar ondernemingen, ze hebben een belangrijke maatschappelijke functie.

Noodregeling digitale zorg thuis

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19.

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid.


Huur van praktijken
Er zijn zorgen en vragen over hoe er zal worden omgegaan met de huur van praktijken. Veel vastgoed in Nederland wordt beheerd door grote fondsen of grote particuliere beleggers. We zullen VWS en ZN verzoeken om op collectief niveau hierover gesprekken te voeren met eigenaren van vastgoed.

Werktijdverkorting en uitkeringen

De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. De Rijksoverheid heeft veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers opgesteld.