logo NVD

Rol NVD in overleg met zorgverzekeraars

trans

De actie ‘Red de diëtist’ over de contracten van de zorgverzekeraars is voor de NVD geen verrassing. De invloed van zowel diëtisten als de NVD tijdens het contracteringsproces blijkt jaar in jaar uit zeer beperkt te zijn.

Verzekeraars verwijzen individuele diëtisten die vragen stellen naar de NVD en de NVD kan geen tariefeis neerleggen zoals bijvoorbeeld vakbonden dat aan de cao-tafel doen. Deze ongelijkwaardigheid in onderhandelingspositie knelt al jaren en leidt -zeer begrijpelijk- tot actie.

CvO’s

In het voorjaar heeft de NVD een kostprijsonderzoek uitgevoerd om de onredelijkheid van de tariefontwikkeling te onderbouwen. Ook hebben we meegewerkt aan het voorbereiden en uitzetten van de NZa-monitor over kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van paramedische zorg. Als diëtist kun je aan dit soort onderzoeken ook je bijdrage leveren.

Tijdens het voorjaarsoverleg met de zorgverzekeraars (CvO) hebben diëtisten uit de praktijk en de NVD het kostprijsonderzoek toegelicht en een klemmend beroep gedaan op de verzekeraars met tariefaanpassingen te komen. Daarnaast is gesproken over o.a. de PREM en de nieuwe beleidsregels 2019 m.b.t. indirecte tijd. Dit soort kostenverhogende eisen van verzekeraars moeten terug te zien zijn in het tarief, naast een normale indexering.

Zorgverzekeraars gaven tijdens het overleg aan dat ze serieus zullen kijken naar onze onderbouwing en de aangeleverde documenten, maar gaven geen garantie af over de tariefstelling. En dat is gebleken. Ook wij zijn teleurgesteld dat wij niet of onvoldoende aanpassingen in de tarieven terugzien. Wederom hebben we dit aangekaart bij zowel de NZa als bij de zorgverzekeraars. Aan CZ hebben we dit nog eens via een brief laten weten. Zojuist hebben we de teleurstellende reactie van CZ hierop ontvangen.

In onze brief ontbreekt een concrete eis of een dreigement met een actie. Doen we dit als NVD wel, dan tikt de ACM (Autoriteit Consument & Markt) ons op de vingers. Een advies van de NVD aan de leden kan leiden tot onderling afgestemd gedrag en dat is verboden. De boetes kunnen erg hoog zijn. Onze rol op dit moment voor de contracten 2019 is beperkt tot het vragen van verduidelijking over onduidelijke passages.

Indirecte tijd

De gevolgen van het verdwijnen van de indirecte tijd is ook een bron van frustratie. De NZa wil harmonisering van de regelgeving voor de paramedische zorg en heeft om die reden besloten diëtetiek niet meer uit te zonderen. Het gevolg daarvan is dat nu alle paramedische beroepsgroepen, waaronder diëtetiek, alleen de direct patiëntgebonden tijd in rekening kunnen brengen. De indirect patiëntgebonden tijd is dan niet meer afzonderlijk declarabel maar verdisconteerd in de hoogte van het tarief, aldus de NZa. Onze inzet bij de NZa heeft wel geresulteerd in de toevoeging van de prestatie Individueel dieetvoorschrift voor diëtetiek. Deze prestatie hebben de andere paramedische beroepsgroepen niet. Per 2019 kan de indirect patiëntgebonden tijd die samenhangt met het opstellen van een individueel dieetvoorschrift alleen worden gedeclareerd via de prestatie Individueel dieetvoorschrift.


PREM

De afgelopen periode heeft de NVD samen met andere PPN beroepsverenigingen uitgebreid contact gehad met de verzekeraars om de PREM fysiotherapie naar een op de praktijk van de diëtist afgestemde versie om te zetten. Tot op heden is het niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken. Vooruitlopend op de vaststelling van de PREM diëtetiek wordt samen met andere PPN verenigingen gekeken of meetbureaus vanwege het aantal paramedici met een betere prijs komen. In oktober vinden hierover gesprekken plaats. We houden je hiervan op de hoogte.

Ook over andere onderwerpen blijven we je informeren. Houd de NVD website in de gaten: er blijken een paar misverstanden te circuleren over de inhoud van contracten. We zetten dit voor je op een rijtje, zodat je goed geïnformeerd bent.

Tot slot

We begrijpen de roep om actie, zoals ‘Red de diëtist’, heel goed. Ook al kun je als groep diëtisten maar in beperkte mate in gezamenlijkheid optreden. Je mag met maximaal 8 diëtisten optrekken. Dit betekent uiteindelijk dat elke diëtist voor zichzelf moet bepalen op welke wijze ze omgaat met het aangeboden contract incl. het tarief.

Overigens is niet alleen bij diëtisten het ongenoegen over de gang van zaken groot. Ook andere paramedische beroepsbeoefenaren balen ervan dat er op geen enkele wijze gesproken kan worden over het tarief, niet over een voor de hand liggende jaarlijkse indexering, niet over een echte verhoging en ook niet over een vergoeding voor extra eisen die worden gesteld.

Deze, maar ook andere onderwerpen, zijn en blijven op onze agenda in de jaarlijkse gesprekken die we met zorgverzekeraars hebben, en in het overleg met VWS en de NZa. Met de actie ‘Red de diëtist’ krijgt de positie van zorgaanbieders in de eerste lijn extra aandacht. De NVD hoopt echt dat dit leidt tot het gewenste resultaat.