logo NVD

Gesprek met minister Bruins over tarieven

trans

Minister Bruins van VWS had woensdag 24 april een bestuurlijk overleg met het Paramedisch Platform Nederland (PPN), KNGF/SKF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 

Het verschijnen van de NZa-monitor was aanleiding voor de minister om deze partijen uit te nodigen. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de tariefdiscussie.

We hebben als PPN onze argumenten goed ter tafel kunnen brengen en ook onze zorg kunnen uiten over de continuïteit van de zorg die in het geding is. Dit komt onder andere doordat vacatures moeilijk zijn in te vullen, er minder instroom is op de opleidingen en de toenemende en vervroegde uitstroom uit de diverse beroepen. In de NZa-monitor wordt dit bevestigd.

Kostprijsonderzoek per paramedische discipline
Ook het achterblijven van de tarieven in vergelijking met een reële indexering, wordt in de monitor bevestigd. Er is afgesproken dat ZN, PPN en KNGF/SKF gezamenlijk een kostprijsonderzoek (per paramedische discipline) gaan doen. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Zorgverzekeraars, op wiens initiatief dit onderzoek wordt gedaan, hebben toegezegd dat zij de uitkomsten van dit onderzoek serieus meenemen in hun tariefvoorstellen.

De uitkomst kan echter niet meer voor de contractering van 2020 gebruikt worden. We hebben daarom nadrukkelijk de oproep aan de zorgverzekeraars gedaan om, vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek, ook al voor 2020 de tarieven significant te verhogen.

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg
De bestuurlijke afspraken voor de paramedische zorg tot en met 2022 zijn in concept gereed. De minister heeft 15 miljoen euro gereserveerd om deze afspraken te realiseren. De minister riep tijdens het overleg op om snel tot ondertekening over te gaan, de uitkomsten van de monitor geven hiervoor voldoende aanleiding. Het streven is om voor het zomerreces de bestuurlijke afspraken te ondertekenen. PPN-partijen zijn er klaar voor.

NZa - monitor
De "Monitor Paramedische zorg - Overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018" is verschenen op 17 april 2019.

In deze monitor zijn de ontwikkelingen over de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg in kaart gebracht voor de periode 2012 tot en met 2018. De monitor geeft een beeld van de paramedische zorg geleverd aan patiënten door eerstelijns paramedische praktijken, die ten laste komt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of via de aanvullende verzekering wordt vergoed en bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. In het volgende NVD-Nieuws vind je een overzicht van de belangrijkste conclusies van de monitor voor de diëtetiek. Eerder heeft PPN een persbericht uitgedaan waarin we onze teleurstelling over de conclusie en aanbevelingen aangeven.

Paramedisch Platform Nederland (PPN)
Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) bestaat uit Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), NVLF (logopedisten), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck), NVH (Huidtherapeuten) en OVN (Optometristen Vereniging Nederland). PPN werd in het overleg vertegenwoordigd door Theo van der Bom (EN) en Viola Zegers (VvOCM).