logo NVD

Kostprijsonderzoek paramedische zorg van start!

Passende tarieven

Doel van het onderzoek is om tot een goed onderbouwde bandbreedte van de kostprijs per prestatie te komen voor de verschillende paramedische beroepsgroepen, benaderd vanuit twee perspectieven: de huidige (werkelijke) kosten/kostprijs en de normatieve (‘fatsoenlijke’) kosten/kostprijs. Deze bandbreedte en het inzicht in de onderliggende factoren bieden beroepsgroepen en zorgverzekeraars de ingrediënten om tot passende tarieven voor paramedische zorg te komen.


Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) waar de NVD onderdeel van is, laat samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dit kostprijsonderzoek uitvoeren voor de paramedische zorg. Het onderzoek omvat de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau, en begeleid door vertegenwoordigers van de paramedische beroepsgroepen en de zorgverzekeraars.

Dit onderzoek volgt naar aanleiding van de uitkomsten van de eerder verschenen NZa Monitor Paramedische Zorg en recent gemaakte Bestuurlijke afspraken Paramedische zorg.

Ben jij een van de geselcteerde diëtisten? Dan willen we je alvast danken voor jouw inzet om tot reële kostprijzen te komen voor de paramedische zorg! Ook willen we graag de 4 diëtisten bedanken die hebben bijgedragen aan het valideren van de vragenlijst.