logo NVD

The Green Happiness en NVD maken afspraken

De oprichters zijn diëtist, lid van de beroepsvereniging NVD en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Beide partijen onderschrijven het belang van wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen en volwaardige voeding. 

De auteurs van TGH zullen de nieuwe edities en herdrukken van hun boek kritisch bewerken opdat de voeding volwaardig is en de inhoud niet in tegenspraak is met de wetenschap, zoals die geldt binnen de diëtetiek en de reguliere voedingswetenschap. De auteurs hebben toegezegd in hun uitingen een duidelijker onderscheid te maken tussen hun mening en de wetenschap. Ook zullen ze adequaat reageren op vragen en opmerkingen naar aanleiding van voorgaande edities. Zowel de NVD als de auteurs van TGH zijn tevreden met de uitkomst van het gesprek. Voor TGH betekent dit dat zij haar advies kritisch, in lijn met de geldende wetenschap zal formuleren en waar nodig verduidelijken. De NVD is blij dat de volgers van de TGH betrouwbare informatie krijgen.

Goede voeding
In Nederland brengt de Gezondheidsraad de wetenschappelijke adviezen uit over voeding. De Richtlijnen goede voeding geven aan hoe een gezonde voeding eruit ziet. Goede voeding kan op allerlei manieren worden samengesteld. Vanuit gezondheidsperspectief staat het totale voedingspatroon centraal en niet de afzonderlijke voedingsmiddelen of bestanddelen daarvan. Samen met voldoende lichaamsbeweging vormt goede voeding een voorwaarde voor gezondheid en draagt het bij aan de vermindering van het risico op chronische ziekten. Ook bij een gestelde diagnose van ziekte kan gezondheidswinst bereikt worden met goede voeding, door een verminderd optreden van complicaties.

Diëtist
Van een diëtist mag je verwachten dat hij/zij handelt in overeenstemming met de stand van de wetenschap. En dat hij/zij zorgvuldig en voorzichtig te werk gaat bij het toepassen van nieuwe methoden of het betreden van nieuwe toepassingsgebieden. De NVD heeft deze, en andere normen en waarden, vastgelegd in gedragsregels, de beroepscode. De diëtist is dé hbo-opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De diëtist beschikt over competenties waarmee zij haar brede kennis en vaardigheden op voedingskundig gebied kan integreren met die op medisch en psychologisch vlak. Daarmee is de diëtist de enige professional die is opgeleid om dieetbehandeling in te zetten bij medische indicaties, die aanpassing van de voeding noodzakelijk of wenselijk maakt. Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de patiënt, consument of organisatie.

Behandeling
Behandeling door de diëtist vindt plaats conform de uitgangspunten van evidence based practice . In samenspraak met de cliënt wordt bekeken welke vorm gewenst en passend is in de individuele situatie, waarbij de wetenschappelijke inzichten worden vertaald in praktische adviezen. Ook als een advies niet individueel is, zoals uitingen in boekvorm, op facebook, websites of magazines moet de feitelijke informatie wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Registratie
De titel diëtist is wettelijk erkend (artikel 34 Wet BIG). Op basis van de erkende hbo-opleidingstitel kan de diëtist zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), het register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen. Met het registreren onderschrijft de diëtist daarmee de Beroepscode Diëtist. Elke vijf jaar wordt geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Hiervoor zijn nodig het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.

¹Sackett, D.L., Straus, S.E., Richardson, W.S., Rosenberg, W. & Haynes, .RB. (2000). Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM (2nd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone.