logo NVD

Methodisch handelen


Als diëtist werk je volgens de zes stappen van het methodisch handelen. Dit is een cyclisch proces met tussentijdse evaluatiemomenten.

 

 

 

 

model methodisch handelen

 

 

Figuur 1: Model methodisch handelen. De stappen methodisch handelen zijn aanmelding, diëtistisch onderzoek, diëtistische diagnose, behandelplan en behandeling, evaluatie en afsluiting.


1. Aanmelding
Tijdens de aanmelding verzamel je voor de behandeling benodigde gegevens via de verwijzer en de cliënt. Je kunt hierbij denken aan persoonsgegevens, medische gegevens en aanvullende gegevens. Komt je patiënt rechtstreeks zonder verwijzing dan betreft deze stap ook de screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)


2. Diëtistisch onderzoek
Hierna voer je een diëtistisch onderzoek uit, het diagnostische proces van de diëtistische zorg. Je brengt het functioneren van je patiënt in kaart en de factoren die hier invloed op hebben. De International Classification of Functioning, Disability and Health voor de Diëtetiek (ICF-Diëtetiek) is de classificatie om dit te beschrijven. 

In deze fase leg je de hulpvraag, verwachtingen en motivatie van de patiënt vast. Daarnaast leg je medische-, onderzoeks-, diëtistische- en psychosociale gegevens vast.


3. Diëtistische diagnose
Vervolgens formuleer je de diëtistische diagnose. Dit is je beroepsspecifieke oordeel over het gezondheidsprofiel van de cliënt. In de diëtistische diagnose beschrijf je (problemen in) functioneren. Hierbij staan de problemen op voedingsgebied centraal en geef je aan welke medische, externe en persoonlijke factoren hierop van invloed zijn. In de diëtistische diagnose laat je de samenhang tussen oorzaak en gevolg van het probleem naar voren komen. Ook dit beschrijf je aan de hand van het ICF-model. De termen hiervoor staan in de ICF-Diëtetiek


De diëtistische diagnose is de verbinding tussen onderzoek (de diagnostische fase) en behandeling (de therapeutische fase). Het vormt de basis voor het opstellen van het behandelplan.


4. Behandelplan en behandeling
In je behandelplan beschrijf je welke doelen je wilt bereiken met de dieetbehandeling, hoe je deze doelen wilt bereiken en wat de begeleidingsduur- en frequentie is. De behandeldoelen formuleer je SMART zodat je weet met welke meetbare variabelen je je behandeling kunt evalueren.

Document met behandeldoelen
Voor het formuleren van SMART diëtistische doelen hebben we een document ontwikkeld die softwareleveranciers kunnen gebruiken om in hun software in te bouwen. Al deze doelen zijn gecodeerd, waarbij gebruik is gemaakt van de ICF-Diëtetiek en de diverse classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Momenteel wordt het document anders vormgegeven, zodat het gebruiksvriendelijker in software ingebouwd kan worden.


'document ‘gecodeerde diëtistische behandeldoelen’
Onder Database praktijktools vind je hierover meer informatie. 


5. Evaluatie
Elk consult evalueer je het zorgproces en kun je het desgewenst bijsturen. Ook dit registreer je.

 

Overzicht ontwikkelingen

Sinds 1985 werken we volgens de stappen van het methodisch handelen. Wil je weten wat er op dit gebied is ontwikkeld en verschenen ter ondersteuning van de diëtist? Lees dan ‘methodisch handelen, daar is de diëtist wel voor te PORren.’


Praktijkvoorbeelden
Wil je zien hoe bovenstaande stappen er in de praktijk uitzien? Kijk dan op in de praktijk

Janauri 2017