logo NVD

Beleid

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden kan de NVD namens alle diëtisten in Nederland spreken.


Positionering
De NVD vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma's en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen. Om dit te bereiken heeft de NVD veel overleg: met Zorgverzekeraars Nederland en de individuele zorgverzekeraars, maar ook met koepelorganisaties van zorgprofessionals en landelijke organisaties zoals het Ministerie van VWS, politieke partijen, de NZa, Zorginstituut Nederland en het NIVEL.

De NVD is lid van verschillende platforms, zoals de Nederlandse Diabetes Federatie, de Long Alliantie Nederland, het Platform Vitale Vaten en het Partnerschap Overgewicht Nederland. Van dit laatste platform is de NVD ook penvoerder. Ook is de NVD partner bij Stichting JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht en Stop Kindermarketing Ongezonde Voeding. Steeds vaker maakt de NVD samenwerkingsafspraken met partners die hetzelfde doel voor ogen hebben als de NVD, maar dit op een andere manier aanpakken. Het Voedingscentrum is daarbij de belangrijkste partner. In 2015 is het Paramedisch Platform Nederland opgericht, waarvan de NVD één van de vijf leden is. Tot slot overlegt de NVD regelmatig met de opleidingen Voeding & Diëtetiek, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Praktijk
De NVD ondersteunt de diëtist door randvoorwaarden te creëren. We doen dit door het Beroepsprofiel Diëtist, toolkits en communicatiematerialen te ontwikkelen en in te zetten op een adequate vergoeding en bijvoorbeeld het verminderen van administratieve last. We zijn partner bij CAO-onderhandelingen, nemen deel aan werkgroepen om standaarden en indicatoren te ontwikkelen en zijn medeoprichter van het Kwaliteitsregister Paramedici.


Beleid
Iedere vier jaar stelt de NVD samen met haar leden een meerjarenbeleidsplan op. Hiervan leiden we jaarlijks een jaarplan af.

 

De Praktijk van de Toekomst is de titel van het meerjarenbeleid van de NVD voor de beleidsperiode 2016-2019. Eenerzijds verwijst de titel naar de veranderingen die de NVD verwacht in de komende jaren voor de diëtist, anderzijds biedt het samenhang aan de verschillende bgeleidsterreinen waarop de NVD actief is. 

 

Missie
De NVD is de beroepsvereniging voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist.

Visie
Om haar missie te bereiken onderhoudt de NVD contacten met relevante partijen en partners. De NVD volgt en draagt bij aan de (inter-)nationale ontwikkelingen en de positionering van de diëtist.
De NVD ontwikkelt instrumenten voor de praktijk en vraagt haar leden zorg te dragen voor de implementatie ervan in hun werk. De NVD zet zich in om randvoorwaarden te creëren, zodat de diëtist aantoonbaar effectieve resultaten kan bereiken.

Beleidsterreinen

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de diëtist en op het beleid van de NVD. Om de diëtist in al haar facetten, rollen en werkterreinen te ondersteunen is de NVD op de volgende beleidsterreinen actief:
I. Beroep- en vakontwikkeling
II. Effectiviteit en kwaliteit
III. Positionering en financiering
IV. Profilering

De Praktijk van de Toekomst
De veranderingen in de zorg vragen om een andere aanpak. Om die reden is een overkoepelend thema bepaald: de Praktijk van de Toekomst'. Dit is een programmatische aanpak die als het ware dwars door de vier beleidsterreinen heen loopt. Projecten ui t de vier beleidsterreinen leveren input voor een integrale samenhangende aanpak.

Voor de diëtist is een rol weggelegd als regisseur van voedingszorg in de meest brede zin. Wat dit betekent voor de deskundigheid en toegankelijkheid van de diëtisten en hoe dit (financieel) geregeld moet worden, is uitgewerkt in de Praktijk van de Toekomst en de beleidsterreinen. Samen met de gevolgen voor de NVD vormt dit het fundament. 

In het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen zijn de speerpunten uitgewerkt.

september 2018