logo NVD

Organisatie

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden kan de NVD namens alle diëtisten in Nederland spreken.


Positionering

De NVD vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma's en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen. Om dit te bereiken heeft de NVD veel overleg: met Zorgverzekeraars Nederland en de individuele zorgverzekeraars, maar ook met koepelorganisaties van zorgprofessionals en allerlei landelijke organisaties zoals het Ministerie van VWS, politieke partijen, de NZa, Zorginstituut Nederland en het NIVEL.


De NVD is lid van verschillende platforms zoals de Nederlandse Diabetes Federatie, de Long Alliantie Nederland, het Platform Vitale Vaten en het Partnerschap Overgewicht Nederland. Van dit laatste platform is de NVD ook penvoerder. Steeds vaker maakt de NVD samenwerkingsafspraken met partners die hetzelfde doel voor ogen hebben als de NVD, maar dit op andere manier aanpakken. Het Voedingscentrum is daarbij de belangrijkste partner. Tot slot overlegt de NVD regelmatig met de opleidingen Voeding & Diëtetiek, universiteiten en andere onderzoeksinstituten.

 

De ALV beslist

Alle 2800 leden vormen de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering, die jaarlijks in november plaatsvindt, beslissen de leden over het beleid van de NVD.


Organogram
De vereniging is zo ingericht dat er op verschillende manieren contact is met en tussen de leden. Leden zijn actief in het hoofdbestuur, commissies, regiobesturen, de redactieraad en in netwerken. Het bureau werkt nauw samen met al die leden om haar doelen te realiseren.
Onafhankelijke organen van de NVD zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en de Klachtencommissie voor de eerstelijn.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Organogram

 

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Bij de inrichting van de NVD zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement belangrijke documenten. Hierin staan de spelregels van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de Statuten: het zijn aanvullende regels.