logo NVD

Eerstelijn moet visie ontwikkelen op gebruik e-health

 

Als NVD hebben we meegewerkt aan een consultatie van de overheid over AVG en e-health. De resultaten vind je in deze factsheet. We constateerden bij een steekproef dat lang niet alle praktijken hun AVG op orde hebben. Bij het implementeren van e-health op een meer structurele manier is het belangrijk dat ook de privacy van mensen goed is geregeld. We zijn daarom op zoek naar een manier om jullie hier structureel bij te ondersteunen.

 

Uit de consultatie met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kennisinstituten, beroepsvereniging, softwareleveranciers en de Patiëntenfederatie blijkt dat de toepassing van e-health in de eerste lijn gevarieerd is. Bijna iedere zorgaanbieder heeft een elektronisch patiëntendossier. De uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders gebeurt ook vaak digitaal, hoewel stappen kunnen worden gezet om dat te verbeteren. Bij veel zorgaanbieders is behoefte aan betere digitale uitwisseling van medicatiegegevens. 

 

De coronacrisis heeft het gebruik van e-health bij eerstelijns zorgaanbieders bevorderd. Vooral beeldbellen en het versturen van foto’s en filmpjes via apps hebben een enorme vlucht genomen. Hoewel veel zorgaanbieders de voordelen van digitale zorg zijn gaan inzien, zijn zij nog wel terughoudend om bepaalde reguliere zorg structureel te vervangen door digitale zorg.

 

Bescherming persoonsgegevens
Tijdens de consultatie werd aangegeven dat veel, met name kleine, zorgaanbieders onvoldoende kennis hebben van informatiebeveiliging, waardoor persoonsgegevens onvoldoende beveiligd en beschermd dreigen te zijn. Ook bestaat bij de beroepsorganisaties en hun achterban angst voor commerciële partijen die alleen uit zijn op het verzamelen en opslaan van zo veel mogelijk gezondheidsgegevens. Sommige gesprekspartners merken op dat zorgverleners vaak moeilijk kunnen inschatten welke risico’s een app van een patiënt heeft voor de kwaliteit van zorg en zijn privacy. Daardoor kunnen zij hen daar niet goed op wijzen. Zij vragen zich ook af of zij daadwerkelijk de verantwoordelijkheid hebben om hun patiënten daarop te wijzen, ook al raden zij het gebruik van een specifieke app aan.

 
Concrete sturing gewenst

De meeste gesprekspartners hebben behoefte aan samenwerking met de IGJ en de AP. Ze zouden vooral geholpen zijn wanneer beide toezichthouders niet alleen wetten en normen zouden verhelderen maar ook sturing zouden geven in concrete praktijksituaties. Er is vooral behoefte aan praktische en concrete aanbevelingen. De IGJ en de AP komen hier op terug.

 

< Terug naar NVD Nieuws van 12 januari 2021