logo NVD

Lidmaatschap afgestudeerde diëtisten

Je kunt je als lid aanmelden als je in het bezit bent van het Nederlands diploma Diëtist òf het Nederlands diploma Diëtetiek òf een door het ministerie van VWS goedgekeurd buitenlands diëtistendiploma. 
Heb je belangstelling voor het diëtistenberoep maar geen Nederlands diploma Diëtist of Diëtetiek? Dan kun je belangstellend lid worden.

Overzicht contributie in Euro's % 2020 2021
Studenten Voeding en Diëtetiek   € 50,00  € 50,00
 In het jaar van afstuderen  50% € 192,50 € 197,50
 Leden 1e jaar na afstuderen aan de opleiding V&D 60% €  231,00 € 237,00
 Leden 2e jaar na afstuderen aan de opleiding V&D 80% €  308,00 € 316,00
 Leden 3e jaar na afstuderen tot de AOW leeftijd
100% €  385,00 € 395,00
 Leden vanaf AOW leeftijd    60% €  231,00 € 237,00
 Belangstellende leden (geen diëtist)    120% €  462,00 € 474,00
 Buitenlandse leden                60% €  231,00 € 237,00
 Bijdrage belangenbehartiging FBZ*          €    25,00 €    25,00

 Bijdrage aansluiting Klachtenloket Paramedici**

  €    10,00 €    10,00
 Administratiekosten***                  

€    12,00 €    12,00
       


Een lidmaatschap kan per kwartaal ingaan en loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat je opzegging vóór 1 december bij ons binnen moet zijn. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging.

Aan de diverse lidmaatschappen zijn ook verschillende rechten toegekend. We hebben dat in een overzicht 'Soorten lidmaatschap met bijbehorende rechten ' bij elkaar gezet.

* Voor NVD-leden die werken in: algemeen ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (Ghz), verpleeg-/verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), gezondheidscentra, Universitair Medisch Centrum (UMC), en Nederlandse Universiteit (NU) hebben we een overeenkomst gesloten met FBZ voor collectieve sociaal-economische belangenbehartiging. Hiervoor betaal je € 25,00 per jaar. Daar staat tegenover dat je een deel van je contributie terug kunt vragen bij je werkgever.
Lees in deze factsheet wat de FBZ voor jou doet. 

Als je de contributie terug wilt vragen moet je dit zelf voor half november bij je werkgever aangeven. Hoe je dit doet en hoe het verrekend wordt kun je lezen in Wat staat er in uw cao over vergoeding van de verenigingscontributie? of bij de FAQ Contributievragen.

FBZ overlegt namens de NVD met werkgevers. Als NVD-lid geef je automatisch toestemming om je gegevens met FBZ te delen zodat zij jou hierover kunnen informeren.

 

** Voor NVD-leden werkzaam in de vrije vestiging is collectieve aansluiting bij de Klachten- en geschillenregeling geregeld. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting zoals die door de Wkkgz gesteld is.
Alle leden die paramedisch werkzaam zijn binnen de vrije vestiging moeten dit kenbaar maken via de werkgegevens van 'Mijn NVD'. Indien bij ons niet bekend is dat je werkzaam bent in de vrije vestiging, is jouw aansluiting bij het Klachtenloket Paramedici niet geregeld.
 

*** Voor termijnbetaling is automatische incasso verplicht. Daarvoor wordt €12,00 in rekening gebracht.

**** Naast informatie die je door de NVD wordt toegezonden, ontvang je regelmatig post van ‘derden’. Dit zijn commerciële of niet commerciële instellingen die het adressenbestand van de NVD kopen voor een mailing. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kun je dat hieronder aangeven.


Lidmaatschap voor afgestudeerde diëtisten

Velden met een * zijn verplicht.

Naam*

Voornaam*
Ongeldige invoer

Geslacht*
Ongeldige invoer

Straatnaam*
Ongeldige invoer

Huisnummer*
Ongeldige invoer

Postcode*
Ongeldige invoer

Plaatsnaam*
Ongeldige invoer

Telefoonnummer*
Ongeldige invoer

Emailadres*
Ongeldige invoer

Geboortedatum*
Ongeldige invoer

Geboorteplaats*
Ongeldige invoer

Start opleiding (in geval van studentlid)
Ongeldige invoer

Voeg je diploma of opleidingsbewijs toe.*
Ongeldige invoer

Kwaliteitsregistratienummer (indien bekend)
Ongeldige invoer

Val je onder een CAO? ***
Ongeldige invoer

Zo ja, onder welke CAO?
Ongeldige invoer

Werk je binnen de vrije vestiging****
Ongeldige invoer

Termijnbetaling*****
Ongeldige invoer

Toestemming automatische incasso*****
Ongeldige invoer

IBAN rekeningnummer*
Ongeldige invoer

Toestemming informatieverstrekking******
Ongeldige invoer

 

Door het aanvinken van onderstaande opties verklaar ik:

*
U moet aangeven de statuten en reglementen van de NVD te onderschrijven

*
U moet uw akkoord geven voor het gebruiken van uw persoonsgegevens volgens de privacyverklaring

Een lidmaatschap kan per kwartaal ingaan en loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat je opzegging vóór 1 december bij ons binnen moet zijn. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging.


maart 2020