logo NVD

Lid worden

Je kunt je als lid aanmelden als je in het bezit bent van het Nederlands diploma Diëtist òf het Nederlands diploma Diëtetiek òf een door het ministerie van VWS goedgekeurd buitenlands diëtistendiploma. Als je nog studeert en je bent in het bezit van een collegekaart, dan kun je je aanmelden als studentlid. Met een studentenlidmaatschap kun je een abonnement NTVD voor studentleden afsluiten.
Heb je belangstelling voor het diëtistenberoep maar geen Nederlands diploma Diëtist of Diëtetiek? Dan kun je belangstellend lid worden.

Overzicht contributie in Euro's % 2018 2019
 Studenten Voeding en Diëtetiek aan de 5 hogescholen*   €    50,00 €    50,00
 In het jaar van afstuderen  50% €  202,25 €  205,00
 Leden 1e jaar na afstuderen aan de opleiding V&D 60% €  242,70 €  246,00
 Leden 2e jaar na afstuderen aan de opleiding V&D 80% €  323,60 €  328,00
 Leden 3e jaar na afstuderen tot de AOW leeftijd
100% €  404,50 €  410,00
 Leden vanaf AOW leeftijd    60% €  242,70 €  246,00
 Belangstellende leden (geen diëtist)    120% €  485,40 €  492,00
 Buitenlandse leden                60% €  242,70 €  246,00
 Bijdrage belangenbehartiging FBZ**            €    25,00 €    25,00

 Bijdrage aansluiting Klachtenloket Paramedici*** 

  €    10,00 €    10,00
 Administratiekosten****                     

€    12,00 €    12,00
       


Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan per kwartaal ingaan. Het studentlidmaatschap* is hierop de uitzondering.

Aan de diverse lidmaatschappen zijn ook verschillende rechten toegekend. We hebben dat in een overzicht 'Soorten lidmaatschap met bijbehorende rechten ' bij elkaar gezet.

* Het studentenlidmaatschap (digitaal) gaat in per 1 september voor de vierjarige opleidingen. Voor eerstejaarsstudenten is het lidmaatschap 16 maanden (t/m december) gratis. Van het 2e tot en met het 4e studiejaar kost het digitale lidmaatschap € 50,- per jaar. Dit bedrag wordt steeds begin van het jaar geïnd. Bij het aangaan van een digitaal lidmaatschap in september van het tweede en volgende opleidingsjaar, loopt het contributiejaar van september tot december het daarop volgende jaar. Je ontvangt dus 4 maanden gratis.

Voor eerstejaarsstudenten NTI (driejarige opleiding) is het lidmaatschap gratis tot en met december van het jaar waarin de opleiding gestart is. In het 2e en 3e studiejaar brengen wij voor het digitale lidmaatschap € 50,-- per jaar in rekening. Dit bedrag wordt steeds begin van het jaar geïnd.

Voor het afsluiten van een digitaal studentenlidmaatschap is automatisch incasso vereist.

** Voor NVD-leden die werken in: algemeen ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (Ghz), verpleeg-/verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), gezondheidscentra, Universitair Medisch Centrum (UMC), en Nederlandse Universiteit (NU)  hebben we een overeenkomst gesloten met FBZ voor collectieve sociaal-economische belangenbehartiging. Hiervoor brengen we € 25,00 per jaar in rekening. Daar staat tegenover dat de FBZ een tegemoetkoming van de NVD-contributie via de cao heeft bedongen.
De NVD stelt gegevens uit de ledenadministratie ter beschikking aan de FBZ met het doel dat zij namens de NVD ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. Als lid van de NVD verstrek je hiervoor automatisch toestemming.

 

*** Voor NVD-leden werkzaam in de vrije vestiging is collectieve aansluiting bij de Klachten- en geschillenregeling geregeld. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting zoals die door de Wkkgz gesteld is.
Alle leden die paramedisch werkzaam zijn binnen de vrije vestiging moeten dit kenbaar maken via de werkgegevens van 'Mijn NVD'. Indien bij ons niet bekend is dat je werkzaam bent in de vrije vestiging, is jouw aansluiting bij het Klachtenloket Paramedici niet geregeld.
 

**** Voor termijnbetaling is automatische incasso verplicht. Daarvoor wordt €12,00 in rekening gebracht.

***** Naast informatie die je door de NVD wordt toegezonden, ontvang je regelmatig post van ‘derden’. Dit zijn commerciële of niet commerciële instellingen die het adressenbestand van de NVD kopen voor een mailing. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kun je dat hieronder aangeven.

Lid worden

Velden met een * zijn verplicht.

Naam*

Voornaam*
Ongeldige invoer

Geslacht*
Ongeldige invoer

Straatnaam*
Ongeldige invoer

Huisnummer*
Ongeldige invoer

Postcode*
Ongeldige invoer

Plaatsnaam*
Ongeldige invoer

Telefoonnummer*
Ongeldige invoer

Emailadres*
Ongeldige invoer

Geboortedatum*
Ongeldige invoer

Geboorteplaats*
Ongeldige invoer

Start opleiding (in geval van studentlid)
Ongeldige invoer

Voeg je diploma of opleidingsbewijs toe.*
Ongeldige invoer

Kwaliteitsregistratienummer (indien bekend)
Ongeldige invoer

Val je onder een CAO? ***
Ongeldige invoer

Zo ja, onder welke CAO?
Ongeldige invoer

Werk je binnen de vrije vestiging****
Ongeldige invoer

Termijnbetaling*****
Ongeldige invoer

Toestemming automatische incasso*****
Ongeldige invoer

IBAN rekeningnummer*
Ongeldige invoer

Toestemming informatieverstrekking******
Ongeldige invoer

Verwerking persoonsgegevens*

U moet uw akkoord geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


juli 2018