logo NVD

Ondervoede patiënten in het ziekenhuis

Dit onderzoek becijfert de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel of de longen, patiënten met hoofd-halskanker en voor oudere ziekenhuispatiënten. Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij € 3,08-€ 22,60 (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 2,40-€ 4,50 (hoofd-halskanker) en € 1,20-€ 1,90 (ondervoede oudere ziekenhuis-patiënten) terug. Indien alle ondervoede patiënten behandeld worden, dan zijn de totale baten per jaar € 4 miljoen-€ 42 miljoen (kanker in maagdarmstelsel of longkanker), € 1,5 miljoen-€ 3,8 miljoen (hoofd-halskanker) en € 15 miljoen-€ 78 miljoen (oudere ziekenhuispatiënten)

Aanleiding
Diëtisten in het ziekenhuis bieden een individuele dieetbehandeling aan onder anderen ondervoede patiënten. De bekostiging van een dieetbehandeling in het ziekenhuis staat echter onder druk. Daarom willen het Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen (OHDAZ) en de NVD door middel van dit onderzoek de maatschappelijke waarde van hun werkzaamheden in beeld brengen. Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:
• Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker?
• Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede oudere zieken-huispatiënten?

 

Aanbeveling

De netto totale baten van diëtetiek bij ondervoede patiënten met kanker en ondervoede oudere ziekenhuispatiënten zijn positief, terwijl op korte termijn de individuele netto baten voor het ziekenhuis negatief zijn. Dat komt omdat het ziekenhuis de behandeling door de diëtist betaalt, terwijl de prijs van de DBC op korte termijn vaststaat en niet toeneemt omdat de diëtist
een behandeling levert. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is daarom dat het systeem van vergoedingen zo ingericht dient te worden, dat ziekenhuizen ook een financiële prikkel hebben om diëtetiek aan te bieden.

 


augustus 2016

 

Volwassenen met overgewicht/obesitas en comorbiditeit (2012)

Uit onderzoek van het SEO Sociaal Economisch Onderzoek in oktober 2012 is gebleken dat de behandeling van patiënten met overgewicht/obesitas met comorbiditeit over een periode van 5 jaar tot €1,9 miljard oplevert.


Aanleiding onderzoek
In 2012 heeft de NVD het SEO gevraagd uit te rekenen of en in welke mate de behandeling door een diëtist kosteneffectief is. Aanleiding voor dit onderzoek was de discussie over de omvang van het basispakket en het schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering in 2012. Door gebruik te maken van een beproefde methode door een gerenommeerd instituut kreeg de NVD een rapport in handen waarmee duidelijk werd dat onder andere de zorgkosten toenemen als de behandeling door de diëtist van een grote groep patiënten niet langer zou worden vergoed. De aanpak van SEO levert vanuit een maatschappelijke invalshoek een bijdrage aan het speerpunt 'Effectiviteit van behandelstrategieën' uit het NVD-beleid.

Patiëntengroep

Onderwerp van het onderzoek is de groep patiënten met overgewicht en comorbiditeit, zoals diabetes en hoge bloeddruk. Dit blijkt de grootste groep patiënten die de diëtist in de eerste lijn behandelt. In 2011 ging het om ongeveer 150.000 patiënten. De behandeling van deze groep patiënten levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug:

  • € 56,- in gezondheidswinst;

  • € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten;

  • € 4,- als productiviteitswinst.

Verschillende besparingen
De besparing op de uitgaven aan zorgkosten zijn het gevolg van een toenemende gezondheid, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever van de patiënt heeft baat bij een gezondere werknemer: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk. Uit de uitgevoerde literatuurstudie blijkt bovendien dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere effecten in termen van gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de diëtist.


Een groot deel van de baten bestaat uit gezondheidswinst voor de patiënt. Door een grotere gezondheid neemt zijn kwaliteit van leven toe, en dat wordt hoog gewaardeerd. Echter patiënten realiseren zich bij aanvang van de behandeling vaak niet welke klachten samenhangen met hun gewicht. Ze denken bijvoorbeeld dat klachten als vermoeidheid, slaapstoornissen en weinig energie, niet met voeding op te lossen zijn. Pas aan het einde van de behandeling kan de patiënt aangeven wat hij aan de behandeling heeft gehad. SEO ziet hierin goede redenen om dieetadvisering blijvend op te nemen in de basisverzekering en te overwegen het aantal uren uit te breiden.

Presentaties
De publicatie van het rapport heeft geleid tot verschillende presentaties en publicaties. Er is een factsheet geschreven en er is een engelse vertaling beschikbaar.

 

Augustus 2016

Kosten Baten analyse diëtetiek, SEO economisch onderzoek


Het SEO Sociaal Economisch Onderzoek heeft twee onderzoeken uitgevoerd om te berekenen of en in welke mate de behandeling door een diëtist kosteneffectief is. 


In 2012 heeft de NVD onderzoek laten doen naar de groep patiënten met overgewicht en obesitas en comorbiditeit. zoals diabetes en hoge bloeddruk. Dit blijkt de grootste groep patiënten die de diëtist in de eerste lijn behandelt. In 2011 ging het om ongeveer 150.000 patiënten. De behandeling van deze groep patiënten levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug:
-  € 56,- in gezondheidswinst;
-  € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten;
-  € 4,- als productiviteitswinst.

 

 

    SEO heeft een tweede onderzoek uitgevoerd en de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel of de longen, patiënten met hoofd-halskanker en voor oudere ziekenhuispatiënten in kaart gebracht. Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij € 3,08-€ 22,60 (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 2,40-€ 4,50 (hoofd-halskanker) en € 1,20-€ 1,90 (ondervoede oudere ziekenhuis-patiënten) terug. Indien alle ondervoede patiënten behandeld worden, dan zijn de totale baten per jaar € 4 miljoen-€ 42 miljoen (kanker in maagdarmstelsel of longkanker), € 1,5 miljoen-€ 3,8 miljoen (hoofd-halskanker) en € 15 miljoen-€ 78 miljoen (oudere ziekenhuispatiënten).

 

september 2016

 

 

 

 

 

Beleid

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden kan de NVD namens alle diëtisten in Nederland spreken.


Positionering
De NVD vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma's en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen. Om dit te bereiken heeft de NVD veel overleg: met Zorgverzekeraars Nederland en de individuele zorgverzekeraars, maar ook met koepelorganisaties van zorgprofessionals en landelijke organisaties zoals het Ministerie van VWS, politieke partijen, de NZa, Zorginstituut Nederland en het NIVEL.

De NVD is lid van verschillende platforms, zoals de Nederlandse Diabetes Federatie, de Long Alliantie Nederland, het Platform Vitale Vaten en het Partnerschap Overgewicht Nederland. Van dit laatste platform is de NVD ook penvoerder. Ook is de NVD partner bij Stichting JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht en Stop Kindermarketing Ongezonde Voeding. Steeds vaker maakt de NVD samenwerkingsafspraken met partners die hetzelfde doel voor ogen hebben als de NVD, maar dit op een andere manier aanpakken. Het Voedingscentrum is daarbij de belangrijkste partner. In 2015 is het Paramedisch Platform Nederland opgericht, waarvan de NVD één van de vijf leden is. Tot slot overlegt de NVD regelmatig met de opleidingen Voeding & Diëtetiek, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Praktijk
De NVD ondersteunt de diëtist door randvoorwaarden te creëren. We doen dit door het Beroepsprofiel Diëtist, toolkits en communicatiematerialen te ontwikkelen en in te zetten op een adequate vergoeding en bijvoorbeeld het verminderen van administratieve last. We zijn partner bij CAO-onderhandelingen, nemen deel aan werkgroepen om standaarden en indicatoren te ontwikkelen en zijn medeoprichter van het Kwaliteitsregister Paramedici.


Beleid
Iedere vier jaar stelt de NVD samen met haar leden een meerjarenbeleidsplan op. Hiervan leiden we jaarlijks een jaarplan af.

 

De Praktijk van de Toekomst is de titel van het meerjarenbeleid van de NVD voor de beleidsperiode 2016-2019. Eenerzijds verwijst de titel naar de veranderingen die de NVD verwacht in de komende jaren voor de diëtist, anderzijds biedt het samenhang aan de verschillende bgeleidsterreinen waarop de NVD actief is. 

 

Missie
De NVD is de beroepsvereniging voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist.

Visie
Om haar missie te bereiken onderhoudt de NVD contacten met relevante partijen en partners. De NVD volgt en draagt bij aan de (inter-)nationale ontwikkelingen en de positionering van de diëtist.
De NVD ontwikkelt instrumenten voor de praktijk en vraagt haar leden zorg te dragen voor de implementatie ervan in hun werk. De NVD zet zich in om randvoorwaarden te creëren, zodat de diëtist aantoonbaar effectieve resultaten kan bereiken.

Beleidsterreinen

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de diëtist en op het beleid van de NVD. Om de diëtist in al haar facetten, rollen en werkterreinen te ondersteunen is de NVD op de volgende beleidsterreinen actief:
I. Beroep- en vakontwikkeling
II. Effectiviteit en kwaliteit
III. Positionering en financiering
IV. Profilering

De Praktijk van de Toekomst
De veranderingen in de zorg vragen om een andere aanpak. Om die reden is een overkoepelend thema bepaald: de Praktijk van de Toekomst'. Dit is een programmatische aanpak die als het ware dwars door de vier beleidsterreinen heen loopt. Projecten ui t de vier beleidsterreinen leveren input voor een integrale samenhangende aanpak.

Voor de diëtist is een rol weggelegd als regisseur van voedingszorg in de meest brede zin. Wat dit betekent voor de deskundigheid en toegankelijkheid van de diëtisten en hoe dit (financieel) geregeld moet worden, is uitgewerkt in de Praktijk van de Toekomst en de beleidsterreinen. Samen met de gevolgen voor de NVD vormt dit het fundament. 

In het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen zijn de speerpunten uitgewerkt.

september 2018