logo NVD

Kennisagenda Diëtetiek

De kennisagenda is eind 2018 opgeleverd, en is een leidraad voor toekomstig onderzoek op het terrein van de diëtetiek. Dit is de eerste keer dat een dergelijke kennisagenda in Nederland ontwikkeld is. Ook in Europa is dit niet eerder aan de orde geweest.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is nodig om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, gezondheidswinst te bereiken, kosteneffectiviteit aan te tonen en substitutiemogelijkheden in kaart te brengen. Om de behoefte aan dergelijk onderzoek op het terrein van de diëtetiek te bepalen heeft de NVD een inventarisatie gedaan naar kennishiaten binnen dit vakgebied. Bijna 200 kennishiaten laten zien dat er grote behoefte is aan diëtistisch onderzoek. Deze kennishiaten zijn verwerkt in 21 overkoepelende vragen binnen zeven categorieën.


De Kennisagenda zal gebruikt worden om de invulling van een leerstoel diëtetiek vorm te geven. Onderzoekers kunnen de kennisagenda gebruiken ter inspiratie en onderbouwing van hun subsidieaanvraag. Ook kan de kennisagenda ideeën genereren voor onderwerpen voor onderzoeksstages door studenten Voeding en Diëtetiek.

Ga naar de Kennisagenda Diëtetiek 


LOHDS - Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie

Doel

Het verbeteren van de dieetbehandeling van hematologische patiënten die voor hooggedoseerde chemotherapie en stamceltransplantatie in aanmerking komen, middels:

 

 1. Het ontwikkelen van voedingsbeleid bij bovengenoemde hemato-oncologische behandelingen.
 2. Het vermeerderen van kennis op het gebied van de oncologische diëtetiek bij bovengenoemde patiëntengroep dmv o.a. casuïstiek/intervisie/gastsprekers
 3. Het uitwisselen van ervaringen, ideeën en ontwikkelingen die betrekking hebben op diëtetiek.
 4. Op de hoogte zijn van onderzoek en het stimuleren van onderzoek op het gebied van voeding van bovengenoemde patiëntengroep. Initiëren van onderzoek of het verrichten van literatuuronderzoek zijn hier onderdeel van.
 5. Fungeren als vraagbaak voor diëtisten en andere hulpverleners.

Criteria voor deelname aan het netwerk

Diëtisten, klinisch werkzaam met aandachtsgebied hematologie:

 • in centra waar allogene en autologe stamceltransplantaties worden verricht (level A).
 • in centra waar autologe stamceltransplantaties worden verricht (level B).
 • in centra waar nazorg na autologe stamceltransplantaties kunnen leveren (Level C).
 • die onderzoek doen bij de hematologische-oncologische patiëntengroep
 • in centra waar intensieve hematologische zorg geleverd wordt (Level D).

V&M - Netwerk Voeding & Mondgezondheid


De V&M wordt door diëtisten/ mondhygiënisten beroepsgroep en de overheid en andere partijen werkzaam binnen of betrokken bij voeding en mondzorg, herkend als de organisatie voor de diëtisten en mondhygiënisten gespecialiseerd binnen de mondzorg.

 

 • De V&M geeft gevraagd en ongevraagd aan andere partijen adviezen en wordt geraadpleegd wanneer vragen aan de orde zijn op het gebied van voeding en mondgezondheid. V&M is betrokken bij de rol en positie van de diëtist bij de mondzorg.
 • Begeleiding door de diëtist in de vorm van dieetadvisering, preventieve behandelingen, leefstijlbegeleidingen en educatie op dit vlak is een vanzelfsprekend onderdeel binnen de behandeling.
 • V&M is een kennis centrum op het gebied van voeding en mondgezondheid. V&M faciliteert diëtisten werkzaam binnen de mondzorg op inhoud en beleid en draagt bij aan het ontwikkelen van de specialisatie van de diëtist en mondhygiënisten Behandeling door de dietist in de vorm van dieetadvisering en preventieve leefstijlinterventie is een integraal onderdeel van de behandeling van die cliënt.

Kijk voor meer informatie op www.netwerkvoedingenmondgezondheid.nl

Infectieziekten


Risicogroepen zijn transplantatiepatiënten en mensen met chronische, marginaal gecompenseerde leveraandoeningen. Infectie van hepatitis E kan in deze groep leiden tot een dodelijke afloop terwijl dit voorkomen had kunnen worden. Dit advies is gezamenlijk opgesteld door Het RIVM, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het Voedingscentrum.

Voedingsadvies voor risicogroepen ter voorkoming van een infectie met het hepatitis E virus

VIE - Voedings Interventie Eetstoornissen

VIE (voedings Interventie Eetstoornissen):

 • landelijk netwerk

 • voor en door diëtisten

 • gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen

De VIE is een landelijk netwerk voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. De belangrijkste doelstelling van de VIE is het bevorderen van de specifieke deskundigheid van de diëtist in het behandelen van cliënten met een eetstoornis. In breder verband wil de VIE de meerwaarde van diëtist in een multidisciplinaire behandeling van cliënten met een eetstoornis onder de aandacht brengen.


De VIE verzorgd verschillende activiteiten:

 • Verhogen van de kwaliteit van diëtistische zorg ten behoeve van patiënten met een eetstoornis door middel van advisering en het geven van voorlichting en scholing betreffende diverse eetstoornissen aan zowel patiënten, collegae als mede behandelaren;

 • Profilering diëtist in de behandeling bij eetstoornissen bevorderen;

 • Vergroten van eigen kennis en het uitwisselen van ervaringen over eetstoornissen;

 • Aanspreekpunt diëtisten en andere disciplines;

 • Opzet en up-to-date houden van een sociale kaart

 

Meer informatie:www.dietisten-eetstoornissen.nl