logo NVD

Gesprek NVD en CZ over zorgovereenkomst

 

De NVD had op 30 september een overleg met CZ, wij hadden hierom verzocht. De aanleiding voor dit gesprek was de nieuwe meerjarenovereenkomst diëtetiek (2020-2022) met de daarin opgenomen eisen en tarieven.


Resultaten kostenonderzoek

Een belangrijk bespreekpunt was hoe CZ naar de uitkomsten van het kostenonderzoek kijkt, in relatie tot deze nieuwe overeenkomst. CZ gaf aan dit onderzoek serieus te nemen. Onze vraag hierop volgend was waarom er in de nieuwe overeenkomst dan niet naar wordt verwezen. Als diëtisten de overeenkomst tekenen voor de komende 3 jaar, hoe zeker kunnen zij er dan van zijn dat uitkomsten uit het kostenonderzoek verrekend gaan worden in het tarief als hiervoor aanleiding blijkt te zijn? De NVD wilde graag dat CZ niet alleen een intentie uitspreekt, maar dit ook graag geformaliseerd zou willen zien. CZ bespreekt het verzoek intern en bekijkt of, en op welke manier e.e.a. geformaliseerd kan worden.


PREM diëtetiek

Ook de PREM was een belangrijk agendapunt. De PREM dietetiek is momenteel niet beschikbaar en toch stelt CZ de PREM verplicht. Het kost diëtisten extra geld om een meetbureau in te schakelen. De NVD stelt als alternatief voor om het verplichtende karakter van de PREM diëtetiek inclusief meetbureau op dit moment niet toe te passen. Binnen het Bestuurlijk Akkoord Paramedische zorg is besproken dat de PREM immers opgenomen zal gaan worden binnen de systematiek van Zorgkaart Nederland. De NVD vindt het veel te belastend om diëtisten te onderwerpen aan twee keer een implementatie van een nieuw systeem. CZ gaf echter aan nu echt haast te willen maken met transparantie. De NVD en CZ besloten om te rade te gaan bij de partijen binnen het Bestuurlijk Akkoord om te kijken of de nieuwe ZorgKaart-systematiek (voor diëtisten) versneld kan worden ingevoerd. Als een diëtist vrijwillig de PREM  uit wil zetten (al dan niet met koppeling met een meetbureau) dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.


Directe toegang diëtetiek (DTD)

Het is fijn dat diëtisten met een contract bij CZ via de DTD (Directe Toegang) aan de slag kunnen. Voorheen was dit alleen mogelijk met een verwijzing van de arts.  De vraag die voorligt is waarom niet-contracthouders nog wel een verwijzing van de arts nodig hebben. CZ zegt dat DTD onder alleen gecontracteerden een eerste stap is om te vernemen wat de gevolgen hiervan zijn. CZ hecht waarde aan het hebben van een contract, omdat je hiermee duidelijke afspraken hebt gemaakt tussen de zorgaanbieder/diëtist en de zorgverzekeraar.

We hopen op korte termijn, voor de einddatum van ondertekening van de zorgcontracten(!), weer met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard laten wij jullie dat zo snel mogelijk weten.

exclusief voor ledenWe zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website