logo NVD

Het beroep diëtist

De diëtist is dé HBO-opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De opleiding tot diëtist is wettelijk erkend (artikel 34 Wet BIG) en de diëtist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

De diëtist beschikt over competenties waarmee zij haar brede kennis en vaardigheden op voedingskundig gebied kan integreren met die op medisch en psychologisch vlak.

Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de patiënt, consument of organisatie. Het primaire doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. De diëtist speelt in op de (veranderende zorg-)vraag en biedt ondersteuning bij zelfmanagement. De inzet is gericht op maatschappelijke participatie, arbeidsproductiviteit en zelfredzaamheid van patiënten en consumenten.

De diëtist werkt daar voeding van belang is: in de gezondheidszorg (intra- en extramuraal) met andere professionals, met gemeenten in de wijk, op het werk, in onderzoek, op opleidingen en in de industrie.

De rol van de diëtist varieert van behandelaar tot coach, van regisseur tot beleidsmaker, van voorlichter tot manager, van onderzoeker tot docent en van productontwikkelaar tot ondernemer.

 

Beroepsprofiel diëtist 2013
In het beroepsprofiel komen de ontwikkelingen in de samenleving en de zorg aan de orde, net als de gevolgen daarvan voor beroepsuitoefening, onderwijs en onderzoek. Ook het domein van de diëtetiek en de werkvelden worden omschreven.

De competentiegebieden zijn omschreven volgens de CanMEDS. Er is ook aandacht voor kwaliteitsbeleid, wet- en regelgeving en nationale en internationale betrekkingen.


Het Beroepsprofiel Diëtist 2013 herzien en uitgebracht door de NVD.

 

Visie op Specialisatie
In 2014 is een NVD visie op specialisatie ontwikkeld. Het visiedocument is een groeidocument en zal de komende jaren verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

Beroepscode en gedragsregels diëtist

In het Beroepsprofiel wordt verwezen naar de beroepscode en gedragsregels van de diëtist.

Dit is een richtlijn voor het professioneel handelen van de diëtist. Hierin staat hoe een diëtist zich dient te gedragen in de uitoefening van zijn beroep in de dagelijkse praktijk. De beroepscode geeft de diëtist praktische handreikingen om beslissingen te nemen en om rekening te houden met de rechten en de wensen van de cliënt. 

 

Diëtisten die zich aanmelden voor opname in het register van het Kwaliteitsregister voor Paramedici verklaren daarmee deze Beroepscode en gedragsregels te onderschrijven.

April 2015